کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال  شورای دموکراسی خواهان ایران  همبستگی برای آزادی و برابری در ایران  روزِجهانیِ کارگر، اولِ ماهِ مِه را به تمام کارگرانِ جهان، بخصوص کارگرانِ ایرانیِ از همه ملیتها ، صمیمانه تبریک می گوید.
می 1, 2020

کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال شورای دموکراسی خواهان ایران همبستگی برای آزادی و برابری در ایران روزِجهانیِ کارگر، اولِ ماهِ مِه را به تمام کارگرانِ جهان، بخصوص کارگرانِ ایرانیِ از همه ملیتها ، صمیمانه تبریک می گوید.

اعدام جاوید دهقان را متوقف کنید
ژانویه 29, 2021

اعدام جاوید دهقان را متوقف کنید

اطلاعیەی کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص اعتراضات مردمی در شهرهای ایران
مارس 17, 2020

اطلاعیەی کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص اعتراضات مردمی در شهرهای ایران

قطعنامه پایانی کنفرانس سه ائتلاف بزرگ سیاسی
ژوئن 8, 2021

قطعنامه پایانی کنفرانس سه ائتلاف بزرگ سیاسی

نگاھی نوین به مسئله‌ی حاکمیت ملی ناصر بلیده¬ای
ژوئن 27, 2020

نگاھی نوین به مسئله‌ی حاکمیت ملی ناصر بلیده¬ای

Home

حقوق بشر

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share