بیانیە ها

اطلاعیەی کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص اعتراضات مردمی در شهرهای ایران

مردم مبارز ایران
دانشجویان و آزادیخواهان ایران

همچنانکه مطلع هستیددر هفته گذشته با عملیات انجام گرفته از طرف نیروهای امریکایی دو تن از تروریست های سپاه تروریستی و ضد مردمی پاسداران کشته شدند.

به دنبال این عملیات سپاه و مزدوران ولایت فقیه بار دیگر با دروغ و شانتاژ به همراه رسانه های به اصطلاح مخالف رژیم درواقع بر چشم مردم ایران می خواهند خاک بپاشند و در تداوم‌ این نظام ضدمردمی ولایت فقیه از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند، با تبلیغات و ترفندهای رسانه ای ونیز، در برانگیختن احساسات ناسیونالیستی همراه با تهدید و لطایف الحیل سعی نمودند از این واقعه تصویری دیگر به مردم ایران و جهان ارائه دهند.
در این رهگذرازیکسو با بزرگ نمایی مراسم تدفین مزدوران ولایت فقیه در خیابانها سعی در کسب مشروعیت برای رژیم کردندواز سویی دیگرمزدوران نادان میخواستندافکار عمومی را از شکست شلیک موشک هایشان به خاک عراق و در اصل به بیابانهای عراق تحت الشعاع قرار دهند اما دیری نپایید که با سرنگون نمودن هواپیمایی مسافربری اوکراینی توسط سپاە پاسداران کە بە قیمت از دست رفتن جان ١٧۶ انسان بیگناە تمام گردید همه ترفندهای رژیم نقش بر اب شد
همچنانکه بر همگان عیان بود این هواپیما را مزدوران سپاه ساقط نموده بودند ، اما با تمام توان‌ تبلیغاتی چه در داخل و چه در خارج ، سعی براین داشتند که آنرا کتمان نمایند. اما در اثر فشارهای جامعه جهانی، سرانجام به عمل ضد مردمی و ضد انسانی خویش اعتراف نمودند. پس از این اعتراف، دانشجویان در صف اول مردمان مبارز و انقلابی ایران که در اعتراضات آبانماه نزدیک به دوهزار تن از بهترین فرزندان خود را از دست داده بودند، بار دیگر در دانشگاهها و خیابانهای تهران و دیگر شهرهای مختلف ایران دست به اعتراض زده و خواستار سرنگونی رژیم‌ ضد مردمی ایران شدند.
کنگره ملیت های ایران فدرال ضمن محکوم نمودن این عمل ناشایست رژیم در ساقط نمودن هواپیمای مسافربری، پشتیبانی خود را از اعتراضات مردمی در شهرهای ایران اعلام می دارد کنگره ملیت های ایران فدرال خواستار ادامه اعتراضات تا سر نگونی این رژیم ضد بشری است و برای مردمان مبارز و ازادیخواه و تبعیض ستیز ایران حق دفاع مشروع را با توجه به خشونت های رژیم برسمیت می شناسد

کنگره ملیتهای ایران فدرال
۱۲ ژانویه

Admin2020 Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Admin2020 Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share