بیانیە ها

نامه‌اى سرگشاده‌ به شاھزاده رضا پهلوی

نامه‌اى سرگشاده‌ به شاھزاده رضا پهلوی

جناب آقاى پھلوى، با احترام و ضمن ھمراھى با یک دقیقه سکوت شما به یاد جان باختگان کشور در هنگام تحویل سال، بر همه‌ی آن‌هایی که جانشان را به سبب جنایات رژیم حاکم از دست داده‌اند درود می‌فرستیم: معترضان آبان ماه، کولبران کورد و سوختبران بلوچ، قربانیان ھواپیماى اوکراینى، پزشکان و پرستاران از جان گذشته در مصاف با فاجعه‌ی انسانى کرونا و دیگر قربانیان آن و….
جناب آقاى پھلوى، در پیام ویدئویی‌ای که به مناسبت نوروز ۹۹ ضبط نموده بودید، در کنار دیگر مصائب رفته بر مردم ایران در سال ۹۸، صحبت از “سیل سیستان” به میان آورده‌اید!
طبق آنچه در خبرها منعکس شده است منطقه‌ی سیستان در استان “سیستان و بلوچستان” دچار رنج‌های زیست محیطی ناشی از خشکیدگى دریاچه‌ی ھامون و غلظت بالای ریزگردها بوده است نه خسارات ناشى از سیل. به کار بردن واژه‌ی سیستان به جاى مناطق سیل زده‌‌ی جنوب بلوچستان که کم و بیش ۹۰۰ کیلومتر با منطقه‌ی سیستان فاصله دارند، نشان از بینشى تفرقه افکنانه و جانبدارانه دارد.

جناب آقای پهلوی شما همواره دعوت به ھمبستگی، اتحاد و یکپارچگی مردمان گوناگون ایران نموده‌اید، اما آنچه در پیام شما مبنی بر انکار نام “بلوچستان” بود، خلاف آن ھدفی است که دنبال می‌کنید. متأسفانه شما با مشاوران مغرضی سر و کار دارید که عامدانه در پی تقویت سیاست‌ھای تفرقه افکنانه‌ی رژیم منحوس جمهوری اسلامی ھستند. آنچه روشن است مشاوران شما در جھت پیشبرد این اھداف از شما به عنوان مبلّغ سیاست‌های تفرقه افکنانه‌ی موجود در ایران بھره برده‌اند.

حذف نام “بلوچستان” از نقشه‌ی ایران و جایگزین نمودن آن با “سیستان”، سیاستی است که ھم‌اکنون پیگیرانه توسط نظام حاکم و اندک عوامل ولایتمدار بومى آن در آنجا به پیش برده می‌شود، اما با مقاومت و جنبشى یکپارچه از ھمه‌ی اقشار ملت بلوچ ایران رو به رو گشته و موقتاً عقب نشینى نموده‌اند.

لازم است چنین مشاوران بداندیشی دریابند که ملتی که توانسته است نزدیک به یک قرن با تمام بی‌مھری‌ھا و سیاست‌ھای ظالمانه‌ای چون ھمانند سازی اجباری که نوعی نسل کشی آرام از سوی حکومت‌ھای ویرانگر تمامیتخواه مرکزی ایران بوده است مقاومت کند، ھرگز از میراث‌ھای تاریخی پیشینیان خود بشمول سرزمین تاریخی بلوچستان، زبان بلوچى و فرھنگ و ھنر مردمى‌اش دست نخواهد کشید.

جناب پهلوی حکومت‌های مرکزگرای یکصد سال گذشته‌ی ایران همواره در پی پاره پاره کردن بلوچستان، عقب مانده نگه داشتن و تغییر نام آن بوده‌اند.
متأسفانه، پس از آنکه مقاومت ملت بلوچ در برابر دسیسه‌های استعمار انگلیس که به دنبال تسخیر کل بلوچستان بود درھم شکست، فرماندهان انگلیسی در سال ۱۸۷۰ با ایجاد دو خط مرزی موسوم به “گلداسمیتGoldsmith Line ” و “دیوراندDurand Line ” اقدام به تقسیم بلوچستان به سه قسمت انگلیسی، ایرانی و افغانی نمودند و از آن پس همواره رویکرد دولت‌ھاى مرکزی ایران به بلوچستان استعمارگرایانه بوده است.

جھت اطلاع جنابعالى، “سیستان” قسمتی از استان “سیستان و بلوچستان” کنونى می‌باشد. این استان در دوره‌ی حاکمیت قاجار “ایالت بلوچستان” نام داشته است. در دوران حکومت رضا شاه پهلوی، مناطق وسیعی از آن جدا و سخاوتمندانه به استان‌های هرمزگان، کرمان و خراسان الحاق گردیده‌اند. حکومت پهلوی آنچه را که از “ایالت بلوچستان” باقی مانده بود، استان “بلوچستان و سیستان” نامید. نامی که با روی کار آمدن نظام ولایت فقیه به استان “سیستان و بلوچستان” تعییر یافت و ھم‌اکنون چند سالی است که رژیم حاکم با همکاری اندک مزدوران ولایتمدار بومى‌اش در منطقه‌ی “سیستان” به صورت سیستماتیک سعی در حذف نام “بلوچستان” از نقشه‌ی جغرافیایى ایران با تقسیم آن به سه استان “سیستان”، “ولایت” و “مکران” دارند. نمود این سیاست را می‌توان به وضوح در حذف نام بلوچستان از مواد درسی، برنامه‌های صدا و سیما، سربرگ‌های اداری و تبلیغات سوء مشاوران شما و سوء استفاده آن‌ها از موقعیت جنابعالى مشاهده نمود.

به لحاظ تاریخی مردم بلوچ بومیان منطقه‌ی “سیستان” کنونى بوده‌اند که خود قبلا قسمتی از ایالت “بلوچستان” بوده است و کسانى که اکنون به عنوان “زابُلى” از آن‌ھا یاد می‌شود، نوادگان مهاجران کشاورزى می‌باشند که خاندان عَلَم پس از تصرف زمین‌های کشاورزى مردم بلوچ‌ در اطراف رود ھیرمند و دریاچه‌ی ھامون و ضمیمه نمودن آن‌ها به املاک خانواده‌ی خود، از جنوب خراسان جهت کار در همان زمین‌ها گُسیل داشت که در آنجا ماندگار شدند. در زمان حکومت رضا شاه دھستان “حسین آباد” به “زابُل” و آن منطقه‌ که به لحاظ تاریخی “سرحدّ” نامیده می‌شد، به “سیستان” تغییر نام یافت. مردم بلوچ و مردم زابُلى در منطقه‌ی سیستان از نظر فرھنگى در ھم تنیده‌ و با احساس یگانگى‌شان سمبل ھمزیستى مسالمت آمیز بى‌نظیرى در گذشته بوده‌اند. بطور یقین مردم بلوچستان حساب مردم زابُلی سیستان را از آن اقلیت ناچیز ولایت مدار زابُلى که آلت دست شوونیزم حاکم گشته و ھمواره در پی ایجاد تفرقه‌ میان بلوچ و زابلى بوده‌اند جدا می‌دانند.

جناب آقای پهلوی، شما با وقوف بر پیشینه‌ی تاریخی، فرهنگی و سرزمینی مردمانِ گوناگونِ موزاییکِ ایران، و حساسیت‌های تاریخى‌شان، به درستى در پی ایجاد همبستگی میان مردمان ایران در این برهه‌ی حساس تاریخى می‌باشید، اما اتحاد و ھمبستگی که به عنوان پیش شرط موفقیت در گذر از این نظام ویرانگر است، محقق نخواهد شد مگر با باور و احترام به آنچه که مردمان ھر منطقه به لحاظ تاریخی هویت خود می‌دانند و اِعمال حق حاکمیت آن‌ها بر سرزمین‌های تاریخی‌شان.
لذا از شما به عنوان شخصیتى تأثیر گذار در برهه‌ی پر آشوب کنونى، انتظار می‌رود با اصلاح این قسمت از پیامتان و ذکر نام بلوچستان در ارتباط با سیل ۹۸ همدلی خود را با مردم بلوچستان نشان داده و سیاست‌های کج اندیشان استبداد طلب را که در پی ایجاد فاصله میان شما و مردم بلوچ هستند نقش بر آب نمایید.

شوراى مرکزى حزب مردم بلوچستان

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share