کنگرە ملیتهای ایران فدرال

گزارش کنگره ی ملیتهای ایران فدرال) استکهلم-سوئد (از نشست آنالین با وزیر امور خارجه سوئد» آن لینده «Linde Ann- در ۱۹ می ۲۰۲۰:

گزارش کنگره ی ملیتهای ایران فدرال) استکهلم-سوئد (از نشست آنالین با وزیر امور خارجه سوئد» آن لینده «Linde Ann-
در ۱۹ می ۲۰۲۰:
نمایندگان کنگره ملیتهای ایران فدرال، جمیله حسنخالی و ناصر بلیده ای در راستای فعالیت های دیپلماتیک کنگره به همراه دیگر
نمایندگان احزاب کردی نشستی آنالین را با وزیر امور خارج کشور سوئد برگزار کردند .متن این نشست که به تالش حزب
دمکرات کردستان ایران و همیاری حزب سوسیال دموکرات سوئد ترتیب داده شد بدین شرح است :
الزم به یادآوری است که پیش از برگزاری این نشست، گزارشی مفصل از وضعیت اخیر ملیت های ایرانی در مناطق آذربایجان ،
لرستان، کردستان، بلوچستان، اهواز، ترکمن صحرا ارائه شد .این گزارش به تفصیل اذعان به بی کفایتی رژیم در مدیریت شرایط
بحرانی ناشی از کرونا داشته و عدول از وظایف قانونی نسبت به شهروندان خود در این مناطق را متذکر میشود .به طور مثال، طی
این دوران شاهد افزایش شمار اعدام ها، کشتار مکرر کولبران و و سوختران بلوچ ، دسترسی ناکافی این شهروندان به امکانات
پزشکی بهداشتی بوده ایم . زبان اکثریت مردم در ایران غیر فارس است و ملیونها از اقلیت ها ملی به زبان فارسی تسلط ندارند و
نتوانستند به اطالعات مناسب به موقع دست بیابند .این سبب شد است که ابتال به کرونا در مناطقی همانند آذربایجان ، اهواز،
کردستان، بلوچستان، ترکمن صحرا بیشتر شیوع پیدا کرده است .
انا لینده Linde Ann- ضمن ابراز خرسندی از شرکت در این نشست با دوستان احزاب کورد، اشاره کردند که اطالعات مشابه
وسیعی را به صورت پیوسته دریافت میکند .همچنین یادآور شدن که دولت سوئد اعتراض خود رو در رابطه با سرکوب خونین آبان
ماه، انهدام هواپیمای مسافربری و نادیده گرفتن حقوق ملیت ها توسط حکومت ایران، به صورت مکتب و در نشست رسمی با
نمایندگان رسمی این دولت مطرح کرده است وی همچنان با اذعان اتحادیه اروپا به فعالیت های هسته ای ایران، اختالفات ایران و
امریکا، دخالت آشوب گرانه ایران در منطقه و پایمال کردن حقوق بشر، مخالفت خود را نسبت به انزوای دولت ایران ابراز داشته و
در عوض این اتحادیه، دیپلماسی را در دستور کار خود قرار داده تا مشکالت مربوط به ایران از طریق دیالوگ مرتفع گردد .
نماینده کنگره ملیت های ایران در این رابطه اشاره کرد به بحران عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، لجام گسیختگی حاکمیت،
تحریم و فشار های بین المللی در رژیم ایران که به عنوان عوامل موثر در مشروعیت زدای از نظام حاکم بوده اند .همچنین وی
خاطر نشان کرد که رژیم حاکم ایران قابل اصالح نیست، ادامه استقرار آن را خطری بزرگ برای ایران و همسایگانش دانست.
همچنین، سایر شرکت کنندگان نارضایتی خود را از همکاری اقتصادی اتحادیه اروپا با رژیم سرکوب گر ایران اعالم کردند .کمک
های نقدی این اتحادیه در رابطه با اپیدمی کرونا به دولت ایران توسط شرکنندگان جلسه مورد اعتراض قرار گرفت و یاد اور شدند
که هر گونه کمک مالی به رژیم حاکمه در ایران سبب گسترش هرچه بیشتر تروریزم دولتی در منطقه و سرکوب بیشتر ملل ایرانی
خواهد شد .
شرکت کنندگان در پایان خواستار همیاری بیشتر دولت سوئد در راستای تحقق خواسته های دموکراتیک و حقوق بشری به صورت
عملی و اخالقی شدند.
انا لینده Linde Ann-نیز در پایان ضمن سازنده خواندن این گفتگو، اشاره داشت دولت سوئد و حزب سوسیال دموکرات از اراده
ملت کرد برای حق تعیین سرنوشت خود بر مبنای اعالمیه جهانی حقوق بشر و تداوم همیاری بیشتر در تحقق این آرمان حمایت
کرده است .نمایندگان سوسیال دموکرات به صورت پیوسته در ارتباط با حقوق کردهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه حمایت کرده
است .
جلسه با تشکر و سپاس از کسانی که جلسه را ترتیب داده بودند و بخصوص از وزیر امورخارجه سوید خانم آن لینده پایان یافت

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share