کنگرە ملیتهای ایران فدرال

پیش کشیدن تقسیم جغرافیایی بلوچستان ایران

هم میهنان و مردم مبارز بلوچ
گویا رژیم جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه ها عقب ماندگی های بلوچستان و کشور را جبران کرده است و فقط تقسیم استان
بلوچستان باقی مانده است.!!
مردم بلوچ و سایر ایرانیان در مناطق ملیت ها می دانند که این یک ترفندی است از طرف آن دسته از دشمنان ا بلوچ که تاب و
تحمل اسم بلوچستان را که زاهدان به عنوان مرکز آن است را ندارند( دکتر دهمرده دکتر شهریاری)و ایادی وابسته بدین طریق
خواهان تقسیم استان بلوچستان و الحاق قلب مردم بلوچ یعنی شهر زاهدان به سیستان که هر چند از نظر ما تا حتی ساکنین اصیل
سیستان زابل و حومه آن بلوچ بوده و خود را بلوچ می دانند.
این در اصل یک ترفند برای کشت و کشتار دیگر نیروهای سیاسی بلوچ و مردم بلوچستان می باشد چرا که به نیکی می دانند که
اگر به چنین اقدامی دست بزنند “مردم بلوچ یکسره به میدان آمده و با ایستادگی سخت خود اجازه نخواهند داد که نظام شیعی صفوی
حاکم بر ایران دست به ترکیب سرزمین مادری شان بلوچستان همیشه ماندگار بزنند.
از همین رو نظام جمهوری اسلامی ایران راهی دیگر برای سرکوب نیروهای سیاسی اعم از علما و روشنفکران دانشگاهیان و
…..پیدا نکرده اند و با دست زدن به لانه زنبوران می خواهند سردمداران سیاسی و نیروهای ملی بلوچ را قلع و قمع نمایند.
نظام جمهوری اسلامی ایران با سرکوب خیزش مردمی در آبان ماه و به بند کشیدن زحمت کشان بلوچ و مدافعین بلوچ و نبود
امکانات بهداشتی کرونایی در آتش سوختن سوخت بران بلوچ بیکاری تحصیل کردگان وایجادنکردن کار برای جوانان بلوچ در
کنار سایر مشکلات ،،مشروعیت کوچکترین تصمیم گیری سیاسی در بلوچستان و ایران را ندارد.
بنابراین هر نوع دگر گونی در جغرافیای بلوچستان،، حق قانونی و مسلم نمایندگان برگزیده ی آن در یک حاکمیت ملی و
دموکراتیک بر پایه ی رای مردم و نمایندگان راستین مردم در سرزمین بلوچستان می باشد.
پیروز باد اتحاد و همبستگی مردم بلوچ ،ننگ بر دسیسه چینان و دشمنان بلوچ.
جبهه متحد بلوچستان -ایران جمهوری خواهان

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share