بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرالگزارش و تحلیلمقالات

درمبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی متحد شویم !

درمبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی متحد شویم !

در یک ماه گذشته مردم در شهرهای مختلف ایران علیه کلیت نظام ضد مردمی جمهوری اسلامی وسیاستهای جنایتکارانه‌اش بار دیگر در خیابان‌ها ومیدان‌ها تجمع کردند. بنا به اخبار رسیده نیروهای سرکوب رژیم جو امنیتی شدیدی در این شهرها حاکم کردند، از جمله در تهران آماده‌باش کامل اعلام شد و خودروهای زرهی در میدان‌ها و مراکز احتمالی تجمع مردم مستقر شدند.
دامنه تصادمات و تضادها بین مردم و جمهوری اسلامی در ایران هر روز گسترده‌تر میشود و در اشکال مختلف بروز میکند،. بحرانهای اقتصادی، سیاسی، معیشتی و اجتماعی هرروز ابعاد ‌گسترده ‌تری بخود گرفته و بر دامنه نارضایتی مردم میافزاید و کلیت این رژیم را با چالشهای اساسی و شکننده مواجهکرده است.
رژیم در چند روز گذشتە در راستای ایجاد وحشت در جامعە در زندان ارومیە دو فعال سیاسی کورد را اعدام کرد و در ادامە ایجاد وحشت، حکم اعدام سە جوان را تایید نمود.
ولی تائید صدور حکم اعدام سه جوان از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه سال گذسته موجی از خشم و اعتراض مجدد توده‌های مردم ایران را در پی داشته است، به طوری که تا کنون در یک طوفان تویتری بیش از ۱۱ میلیون نفر، از جمله رئیس جمهور فرانسه و تعدادی از سیاستمداران جهان خواهان لغو حکم اعدام آنها شده‌اند و نظر بیش از یک میلیارد نفر از مردمان جهان معطوف به این طوفان تویتری شده است.
نیروهای آگاه و مبارزین جنبشهای اعتراضی اخیرواقفند که این آغاز دور نوینی از اعتراضات مردمی علیه حاکمیت سیاه و جنایتکار جمهوری اسلامی است. آنها میدانند که رژیم به سادگی تسلیم خواستهای بحق مردم معترض نخواهد شد و از هر فرصت و امکانی برای ارعاب و خفه کردن جنبشهایشان استفاده خواهد کرد.
در شرائطی که در سایه بی مسئولیتی حکومتیان، بیماری کرونا در ایران بار دیگر و سخت‌تر از بار اول شیوع پیدا کرده و روزانه هزاران بیمار و صدها کشته بر جای میگذارد، سردمداران جمهوری اسلامی، کرونا را همچون جنگ ایران و عراق نعمت بحساب می‌اورند، و تلاش میکنند تا بحرانهای موجود را به حساب کرونا بگذارند. آنها باید بدانند شعله‌های خشم مردم تا سرنگونی نظام توتالیتر مذهبی ادامه دارد.
تجربه تاکنونی مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی نشان داده است که محدود شدن اعتراضات به یک شهر و در یک منطقه، ضربه پذیری و سرکوب آنرا ممکن می کند، تنها مبارزه متحد و همزمان سراسری در شهرها و نقاط مختلف ایران و پشتیبانی گسترده نیروهای اپوزیسیون وفادار به آرمانهای انسانی، از جمله جویندگان آزادی، دموکراسی و عدالت خواه چه در داخل و چه در خارج از کشور می‌تواند رژیم را فلج و ساقط نماید.
برای جلوگیری از گسترش ابعاد سرکوب و اعدام‌ها، وبرای آنکه مبارزین به طعمه نیروهای رژیم سرکوبگر و تا دندان مسلح جمهوری اسلامی گرفتار نشوند، ما باید در خارج از کشور هر چه سریعتر جبهه گسترده جمهوری خواهان دموکرات، لائیک را در صدر برنامه های خود قرار دهیم؛ همزمان باید فعالین سیاسی در داخل کشور با توجه به تجارب تاکنونی، با رعایت کامل مسائل ایمنی-امنیتی با انجام آکسیون های ضربتی وموضعی، با سد کردن معابرعمومی ، از جمله خیابانها و انتخاب زمان و مکان درست، بخصوص در شبها، اعتراض و مبارزات همزمان خود را، در همه جا گسترش دهند، نیروهای سرکوب را خسته و درمانده و فلج کنند و آسیب پذیری انسانی، جانی و مالی خود را تا حد ممکن پائین بیاورند.
ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن پشتیبانی قاطع از اعتراضات اخیرمردمان ایران در شهرهای مختلف، از همه فعالین و سازمانهای سیاسی دموکرات، مدافع حاکمیت مردم و آزادیخواه خارج کشوردعوت می‌کنیم، برای تداوم مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی و پشتیبانی از مبارزات مردم، در اتحاد و هماهنگی با هم اقدامات عملی را سازمان دهیم!
اپوزیسیون ایرانی باید برای استقرار آزادی و دموکراسی در فردای ایران و برپائی جمهوری دمکراتیک لائیک و غیرمتمرکز متکی بر مردم، متحد شود وبرای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی تلاش کند!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ ـ ۲۷ ژوئیه۲۰۲۰

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share