خبرها

دیدار نمایندگان کنگرە ملیتھای ایران فدرال با بخش آسیای غربی سازمان عفو بین المللی (Amnesty) در استکهلم

دیدار نمایندگان کنگرە ملیتھای ایران فدرال با بخش آسیای غربی سازمان عفو بین المللی (Amnesty) در استکهلم

در تاریخ 10 نوامبر ھیئتی از کنگرە ملیتھای ایران فدرال آقایان حیمد تیموری و ناصر بلیده ای با بخش آسیای غربی سازمان عفو بین المللی در استکهلم یک نشست اونلان داشتند. از دفتر استکهلم عفو بین الملل خانم میا اوبِری (Maja Åberg) و خانم اَمی هیدینبِری (Ami Hedenberg) و آقای متییاس بینگتسون (Mattias Bengtson ) در نشست شرکت داشتند. در این جلسه در ارتباط با ستم ملی و نقض مستمرحقوق بشر که بر ملتهای غیرفارس روا می شود صحبت و گفتگو کردند.

نکاتی که مطرح شدند :

1- به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی ملتهای غیرفارس از طرف نهادهای حقوق بشری دنیا کمتر توجه و پیگیری می شود. زندانیان سیاسی که از طرف سازمانهای حقوق بشری ایرانی مرکزگرا مطرح نمی شوند از طرف جامعه بین المللی هم مورد بی توجهی قرار می گیرند. بیشتر زندانیان سیاسی که اعدام می شوند زندانیان متعلق به ملتهای غیر فارس و بخصوص از مردم کرد هستند.

2- کشتار خارج از قانون که بیشتر به شکل قتل کولبران کرد و سوخبتران بلوچ است خود را نشان می دهد. کسانی که از بیکاری برای امرار معاش به شغلی خطرناک روی می آورند، و توسط نیروهای انتظامی ایران کشته می شوند. سوختران بلوچ در ماشین ها خود در آتش می سوزند و جان خود را از دست می دهند.

3- رژیم ایران با رفتاری امپریالیسیتی و استعمارگرانه منابع ملتهای تحت ستم را در مناطق مرکزی ایران سرمایه گزاری می کند هم اکنون آب آشامیدنی و کشاورزی را از مناطق ملتهای تحت ستم به مرکز ایران منتقل می کند. از این طریق میحط زیست در این مناطق را به طرز فجیعی خراب کرده است، که سبب آتش گرفتن جنگلهای مناطق ترکمن صحرا، کردستان و مناطق دیگر شده است. انتقال آب باعث بی آبی کشاورزان عرب و لر، ترکمن و کرد شده است.

در بلوچستان در همین هفته رژیم طرحی را افتتاح کرده است که آب دریا و خلیج را به مناطق مرکزی ایران منقل بکند این در حالی است که مردم بلوچستان در کنار دریای بیکران مکران و مردم بلوچ دشتیاری در پشت دو صد به آب آشامیدنی دسترسی ندارند، دختران و زنان بلوچ برای تهیه آب آشامیدنی جان خود را از با حمله تمساح ها از دست می دهند.

همزمان رژیم ماهیگرانی سنتی بلوچ را از ماهیگری در آبهای خودشان ممنوع کرده است و حق ماهیگری را به شرکت ها چینی داده است که باتریلرهای خود همه موجودات زنده در دریا را درو میکنند و سبب بدتر شده محیط زیست خلیج و دریا شده اند.

4- کرونا شاید هم اکنون بیشترین رشد و همه گیری را در ایران دارد. و ضعیت مردم در مناطق ملیتها غیر فارس بدتر است این در حالی است که دسترسی به امکانات بهداشتی در این مناطق یا نیست و یا محدود است.

5- زنان شاید در بدترین حالت هستند و با توجه به همه گیری کرونا دسترسی کمتری به امکانات مادی و بهداشتی دارند. خشونت علیه زنان نیز در سایه تاریک کرونا تشدید شده است.

6- وضعیت آموزشی، دانش آموازان در مناطق اقلیت های ملی از قبل نیز بدتر از مناطق مرکزی ایران بوداست. در شرایطی که امکان رفتن به مدرسه به دلیل کرونا کمتر شده است. اکثر کودکان در این مناطق به آموزش اونلان و امکانات آموزشی همانند انترنیت و یا لوازام همانند کامپیوتر وتلفن دسترسی دارند، این باعث عقب افتادن تحصیلی بیشتر آنها می شود.

در پایان هئیت کنگره از عفو بین الملل درخواست کردند که گزارش ویژه­ی را در ارتباط با وضعیت و ستم چندگانه که ملتها در ایران با آن روبرو هستند تهیه بکنند تا شرایط ملتها مورد توجه بیشتری در جامعه بین المللی قرار بگیرد.

طرفین توافق کردند که این ملاقات های ادامه پیدا بکند و گزارشها به شکل سیستماتیک تری به سازمان عفو بین الملل فرستاده بشود.

کنگره ملیت های ایران فدرال

10 نوامبر 2020

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share