نامه ای سرگشاده به مسئولین سازمان های حقوق بشر سازمان ملل واتحادیه اروپا تاریخ: ۹ ژانویہ ۲۰۲۱

نامه ای سرگشاده به مسئولین سازمان های حقوق بشر سازمان ملل واتحادیه اروپا
تاریخ: ۹ ژانویہ ۲۰۲۱

خانم ها و آقایان محترم
همانطور که می دانید جمهوری اسلامی در طول حاکمیت ۴۲ ساله اش همواره به روش های مختلف و شدید ترین وجه ممکن، موازین و مبانی حقوق بشر را زیر پای گذاشته و بهمین دلیل هم بارها بحق از سوی تمامی نهاد ها و سازمانهای بین المللی حقوق بشری از جمله شما محکوم گشته است.
۴۲ سال حاکمیت سیاه مذهبی نشان داده است که پایمال شدن مبانی حقوق بشر در جمهوری اسلامی به هیچ وجه وجه گاہ گاہ واتفاقینبوده بلکه امری قانونی و روزمره است.

تجاوزآشکار به‌ حقوق مردم، دستگیری واعدام، سرکوب وکشتار وحشیانه‌ توده‌های مردم معترض درخیابانها، به‌ یک امر عادی در ایران تبدیل شده‌ است.
در ماه های اخیر، جمهوری اسلامی و دستگاه های امنیتی اش به منظور برقراری جو وحشت و ارعاب در میان توده های میلیونی مردم معترض و همچنین برای پیشبرد استراتژی های نفاق افکنانه خود، بویژه در میان ملیت های ایران، به دستگیری های وسیع بی دلیل، اعتراف گرفتن تحت شکنجه ، محاکمه بدون حضور وکیل و حق دفاع از خود و سرانجام اعدام‌های پیاپی، دست زده است.
برای مثال و آخرین نمونه های جنایات جمهوری اسلامی به اعدام های فعالین سیاسی و زندانیان عقیدتی در بلوچستان کہ در صفحہ ی پایین است توجہ فرمایید٠

خانم ها و آقایان محترم،
بدین وسیله ما از اقدامات بشردوستانه تا کنونی شما و نهاد های تحت مسئولیتتان سپاسگزاریم اما بر این باوریم که این اقدامات کافی نیست.
از این روی از شما می خواهیم که هر چه بیشتر و به موقع در مقابل جنایات جمهوری اسلامی اقدام نمایید زیرا مردمان ایران نیازمند دفاع شما می باشند و مطمئن باشید اقدامات شما حکومت ایران را تحت فشار قرار خواهد داد و موثر خواهد بود.

با تشکر فراوان

کنگره‌ ملیتهای فدرال ایران
شورای دموکراسیخواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

- Advertisement -