کنگرە ملیتهای ایران فدرال

طوفان تویتری ی فردا یکشنبہ ۲۱ فوریہ

طوفان تویتری ی فردا یکشنبہ ۲۱ فوریہ۲۰۲۱، روز جھانی ی زبان مادری در حمایت از جمع ھای انسانی یی کہ در گذر زمان و مکان دارای زبانی مادری کہ ستون مھم ھویت تاریخی شان گشتہ است، راہ اندازی شود، یک #(ھشتگ) معرفی گردد۔
پس از رایزنی تعدادی از جوانان در میان خود، کہ در فضای رسانہ ای تویتر فعالند، بہ توافق توفان تویتری ھشتگ زیر بہ زبان انگلیسی دست یافتند:
#MyMotherTongueMyID
کہ از ھم اکنون بہ تبلیغ این ھشتگ برای بکار بردن آن در توفان تویتری فردا، پرداختہ اند۔
در انتظار حمایت شما حامیان زبان مادری از این توفان تویتری برای فردا یکشنبہ:
۲۱ فوریہ ساعت ۱۸:۰۰ بہ وقت اروپای مرکزی
SUNDAY 21 February 2021
Starts at 18:00 Central Europe
میمانند۔
فقط ھمین یک ھشتگ رسمی است و بہ حساب توفان تویتری گذاشتہ خواھد شد۔ و اگر بیش از دو ھشتگ بکار بردہ شود، بہ حساب توفان تویتری نخواھد آمد۔
در زیر این ھشتگ، ھر فردی بہ ھر زبانی کہ بخواھد جملہ ای کوتاہ را مینویسند۔
پس بہ امید ھمراھی ھمہ مان با این جوانان در توفان تویتری فردا۔

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share