بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرالگزارش و تحلیلمقالات

اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص روز جهانی زبان مادری

اطلاعیه
بمناسبتِ روزِ جهانیِ زبانِ مادری
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، روزِجهانیِ زبانِ مادری را به همۀ کسانی که:
به مادرِخود وزبانِ مادریِ خویش ودیگران، حرمتقائل اند، تبریک میگوید.
روزهائی که ازطرفِ نهادهایِ بین المللی وبخصوص، بخشِ فرهنگی آن : (یونسکو)، گرامی داشته می شوند ،عموماً:
یا جهتِ یادآوری و وسعت وعمق بخشیدن، بیک خواستِ انسانیِ برآورد شده است.
ویا برای مقابله با ظلم عریان، ومُزمن وخطرِفراگیری است که ابعادِبین المللی پیدا کرده، وازچهارچوبِ مسائلِ ملی وحتی منطقه ای فراتررفته است.
علت وباصطلاحِ”شأن نزولِ” بعضی ازاین روزهایِ جهانی: یا ریشه در مبارزه هایِ یک ملت داشته است، ویا توسطِ افرادِ انساندوست وخیرخواه، مطرح شده، وسپس موردِ قبولِ جهانی قرارگرفته است.ازجمله:
روزِجهانیِ مبارزه با تبعیض نژادی، روزِجهانیِ کودک، روزِجهانیِزنان، روزِجهانیِ باسوادی(مبارزه با بیسوادی)، روزِجهانیِ کارگر،روزِجهانیِ محیطِ زیست، روزِجهانیِ آب آشامیدنی، روزِجهانیِ زبانِمادری و….
بشریت روزِزبانِ مادری را در(21 فوریه 1957) مرهون ومدیونِ مبارزۀ رهائی بخشِ مردم بنگلادش، بخاطرِ آزادیِ زبانِ مادری شان، می باشد.
پس ازاستقلالِ هند(1947م) ازانگلستان وتجزیۀ پاکستان ازهند درهمان سال بصورتِ پاکستانِ غربی وشرقی(بنگلادش)، بافاصلۀ هزاروششصدکیلومتر، کشورِ پاکستانِ غربی با مرکزیت کراچی، به بهانه همدینی (اسلام)، زبانِ بنگالی را ممنوع ساخت ومیخواست، درکنارِانگلیسی، زبانِ اردو را جانشینِ زبانِ بنگالی سازد. این انحصارطلبیِ زبانی وزبانکُشی، ابتدا باعثِ شورش دانشگاهِ(داکا) وسپس منجربه شورش همگانی شد، هندهم که نمی خواست در منگنه دوپاکستان قرارگیرد، بیاری بنگلادش شتافت. زبانکشی(آزادی ستیزی وتبعیض) باعثِ تجزیۀ پاکستان واستقلال وتولد کشورِبنگلادششد، اما،رهبران دولتِ پاکستان با درایت ِسیاسی که داشتند با بوجود اوردن سیستم فدرال، وآزادیِ زبانهایِ مادری، توانستندازتجزیۀخودِ پاکستان جلوگیری کنند
پیام کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، درروزِجهانیِ زبانِ مادری، شاملِ سه مخاطب است:
اول: خطاب به فرهنگ هایِ محکوم یعنی اکثریتِ مردمانِ ایران: باید زبانِ مادری خود را پاسداریم، واین مهم، بیشتردردستِ توانایِمادران، بانوان استکه زبانهایِ مادری راحفظ کرده وبفرزندانِ(دختروپسر) شان منتقل نمایند
دوم: باید انجمن هایِ دفاع از(حقوقِ زبان هایِ مادری درایران) درهمه جا تشکیل شود وسیاستِ آپارتایدِ زبانی-فرهنگی رژیم را درکنارِآپارتاید مذهبی ولایت فقیه آخوندی به جهانیان معرفی نمائیم.
سوم: با مدافعانِ تک زبانی برای ایران، ضمن نقدِ بقولِ حافظ، این مدعیان،که درجهل وخود پرستیِ خود، غرقه هستند خطرِسیاسیِ ناشی ازآزادی کُشی وبرابری ستیزی راهم گوشزد کرده وبمقابلۀ جدی وبرنامه ریزی شده با آنها بپردازیم.
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، ضمنِ قدردانی ازملتِ بنگلادش ویونسکو، در برافتادنِ آپارتایدِ زبانی – دینی، درایران، ازهیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد

کنگرۀ ملیت های ایران فدرال

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share