کنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیه جبهه متحد بلوچستان جمهوریخواهان فدرال

جبهه متحد بلوچستان 

هشتم مارس روزى است که به سادگى بدست نیامده است، تاریخ زنان پر از زنان پیشگامى هست که زندگى خودرا فداى آزادى سیاسى، حق رٲى، حقوق مدنى و اجتماعى برابر کردند٠ مادران و خواهرانى که  از حقوق ابتدایى حتى در کشورهاى غربى محروم بودند٠ با استقرار انقلاب اسلامى در ایران، امروز زنان ایرانى، بیشتر از گذشته از محرومیت حقوقى، مدنى و اجتماعى رنج میبرند٠و قوانین عصر حجر در ایران، در صدد خاموش کردن صداى مادران و خواهران ما هست٠ چون بنیاد خانواده ارتباط محکمى با مادر دارد،بعضى از عوامل شوونیست مذهبى دریافته اند که مادر تحصیل کرده، پسر و دختر طالبانى و داعشى تربیت نمیکند٠ از این رو حداکثر سعى را دارند
که از تحصیل، آگاهى سیاسى، حقوق مدنى، و اجتماعى دختران جلوگیرى کنند٠ اگر دختران و مادران تحصیل کرده باشند، سرچشمه جنگجویان طالبان، داعش، جاعش و حشد الشعبى خواهد خشکید از این رو یک کارزار ضد زن به راه انداخته اند٠ ما به مبارزه خود براى محو هر گونه تبعیض علیه زنان ادامه خواهیم داد و در کنار مادران، خواهران، دختران خود هستیم، و مقام زن را پاس میداریم٠ و به ایجاد همکاری بین المللی برای ترویج و ترغیباحترام به حقوق بشر و آزادی همگان بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یامذهب ادامه میدهیم٠
هشتم ماه مارس،  روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی را به همه و خصوصٲ زنان تبریک میگوییم٠

جبهه متحد بلوچستان ایران
جمهوریخواهان فدرال

6 مارس 2021

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share