کنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیۀ کنگرۀ ملیت های ایران‌ِ فدرال در خصوصِ حوادثِ اخیرِ ترکمن صحرا 

اطلاعیۀ کنگرۀ ملیت های ایران‌ِ فدرال
در خصوصِ حوادثِ اخیرِ ترکمن صحرا
تورکمنِ صحرا، پس ازسرکوبِ سنگینِ سال های اولِ استقرارنظام جنایتکارِ ولایت فقیه، شدیداً ازتبعیض، تحقیر وجنایات گستردۀ این رژیم ایدئولوژیک تامیت گرا وارتجاعی رنج می برد.
مردم تورکمن، ازهمان آغازِاستقرارِنظام ضد(آزادی وبرابریِ) خمینی، این رژیم را، بیگانه باخودودشمن آزادی وبرابری یافتند.
رهبران مرتجع وبیمارِجمهوری اسلامی نیز، به تورکمن صحرا، همچون یک سرزمین  فتح شده(مفتوحه) می نگرند وترکمن ها را غیر خودی قلمداد می کنند. بدین سبب، رژیم، بیش از ۴۱ سال استکه حکومتی شبه نظامی، درآنجا مستقرکرده است.
جمهوری اسلامی در تورکمن صحرا، علاوه برقتل های سیاسیِ متعدد، هرسال، عده ای ازماهیگیران فقیر وزحمت کشِ تورکمن را، آماج گلوله های مرگبارخود قرارداده، وخانواده های زیادی را، درسوگ عزیزان خود نشانده ومی نشاند.
رژیم آدمکش وغارتگرِ ولایت فقیه، برایِ القاء ترس وگسترش وحشت، حتی زندانیانِ عادیِ تورکمن را، شکنجه می کند و به قتل می رساند.
هنوزخشم مردم، از قتل فجیع جوان بیگناهِ تورکمن، درزندانِ امیرآبادِ گرگان فروکش نکرده بود
که خبرِناگوارِ آزارِِجنسی دودختربچه ۷ و ۸ ساله، توسطِ  پاسداری  ۵۵ ساله، تورکمن صحرا را به لرزه  درآورد .
این خبر بسرعت، تمام تورکمن صحرا را، در- نَوردید،  و مردم تورکمن، طیِ فراخوانی درروز ۲۳ مارس، ازشهرها و روستاها، عازم گنبدِ کاووس شدند ودرمقابلِ دادگستری نظام ظالم حاکم، به تظاهراتِ مسالمت آمیز پرداختند.
 آنها خواستارِمحاکمه بی قید وشرطِ این پاسدارجانی وفاقدِ شرافت بودند.
دیری نپایید که مأمورین امنیتیِ  ضد مردمی جمهوری اسلامی، با گسیل نیروازنقاط دیگر، به ضرب وشتم ودستگیری تظاهرکنندگان پرداختند.
طبقِ اخبارِواصله، مقاماتِ محلیِ نظام، به بهانه و باتکیه برنظرِ(پزشکی قانونی) سرسپردۀ خود، سعی به تبرئه این پاسدار جنایتکاردارند. این ترفند، نه تنها درتورکمن صحرا، بلکه درتمامی ایران، ازطرف نظام فاسد ومُزَوِرِآخوندی مسبوق به سابقه های فراوان درسرتاسرایران است:
 کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال، براین باوراست که نباید دلیلِ تظاهراتِ وسیعِ مردم تورکمن را تنها دراعتراض به عمل جنایتکارانه این پاسدارِنمونۀ جمهوری اسلامی جستجو کرد! این حادثه تلخ درواقع درحکم جرقه ای بود برانبارباروت، یعنی بازتاب دردهای نهفته درسینۀ مردمانِ بیگناهی است که اسیرنظامی تبهکاروایادیِ جنایتکار ان گشته اند.
این عکس العمل درواقع فریادی است برعلیه ۴۲ سال، ظلم و تعدی برجان و مال مردم تورکمن.
کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال، این حادثۀ تلخ وضدانسانی را شدیداً محکوم می کند.
ازنهاد های بین المللیِ مدافعِ حقوق بشر و بویژه، مدافعینِ حقوقِ کودک، می خواهد که تا نظام جمهوری اسلامی را برای محاکمه عامل آزار جنسی دوکودک تورکمن صحرایی تحت فشارومحاکمه قراردهند.
کنگره ملیتهای ایران فدرال
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share