کنگرە ملیتهای ایران فدرال

اولین گزارش ازدرگیری های اتنیکی ترکمن صحرا دراواخر آپریل 2022

اولین گزارش ازدرگیری های اتنیکی ترکمن صحرا دراواخر آپریل 2022

گزارشی ازچگونگی پیش آمدن درگیری مابین اهالی ترکمن و زابلی دوروستا در ترکمن صحرا

طبق اطلاعاتی کهامروز 29آوریل 2022 ازترکمن صحرا دریافت شد، ماجرای تاسفبار درگیری اهالی دو روستا که در دیروز و دیشب جریان داشته ازاین قراراست

خانواده ای ازچند صد هزار زابلی کوچانده شده توسط رژیم اسلامی حاکم برایران، به حوالی سد وشمگیر درشهرستان آق قالا، گویا 4 ویا5 پسر جوان قلدور منش دارد. آنها یکی دو روز پیش در روزهای پایانی ماه رمضان، بطور جمعی به روستای تورکمن نشین یلمه سالیان Yolma Salyan رفته با وانمود کردن حالت مستی و سر خوشی بد رانندگی عمدی را شروع کرده به اینجا و آنجا میزنند تا اینکه تعدادی از جوانان روستایی واکنش نشان داده ضمن اعتراض هشدار میدهند و ادامه کارهای تحریک آمیز آنها می کشد باینکه آنها را تا روستای شان دنبال کنند. اما در راه بازگشت وسیله نقلیه یکی از آن جوانان ترکمن خراب می شود. او به تقاضای کمک دیگران جواب رد داده می گوید خودش میتواند مشکل را برطرف کند. ولی وقتی تنها میماند آن برادران قلدر منش زابلی بسراغ اش آمده به قصد کشت کتک می زنند ونیز به وسیله نقلیه اش هم با هرچه گیرشان میاد تا حد اوراق شدن ضربه میزنند. بالاخره والدین جوان ترکمن مطلع شده بطرف روستای زابلی میروند ولی آن برادران بزهکار، بجای گفتگو آن پدر و مادر را هم با فحشاهی بطور وحشیانه کتک می زنند. درنتیجه اهالی روستا پس از کسب اطلاع از ماجرا با تعداد بیشتری بهمراه ریش سفیدان برای گفتگو با بزرگان زابلی ها میروند. ولی آنها موقع نزدیک شدن به محل سکونت زابلیها با تیراندازی با تفنگ ساچمه ای مواجه شده تعداد زیادی زخمی می شوند. باین ترتیب کار به درگیری اهالی ترکمن و زابلی دو روستا  منجر می شود.

ترکمنها  به مقر نیروی انتظامی مراجعه کرده خواستار رسیدگی  می شوند. ولی انتظامات نیز با تیراندازی زابلی ها مواجه می شوند و کار به حمله یگان های ضد شورش می کشد. باین ترتیب با استقرار یگانهای ضد شورش درآن منطقه از شهرستان آق قالا  شرایط حکومت نظامی برقرار می شود.

کانون فرهنگی و سیاسی ترکمن صحرا

سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا

جمعه ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۲۹ آوریل ۲۰۲۲

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share