کنگرە ملیتهای ایران فدرال

اساسنامه و منشور کنگره ملیت های ایران فدرال

مقدمه:

انقلاب مشروطیت سال 1285 شمسی (1906 میلادى) براى استقرار آزادى هاى دموکراتیک٬ عدالت و ساختار سیاسى غیر متمرکز در قالب ” انجمن هاى ایالتى و ولایتى ” بمنظور اعمال اراده دموکراتیک مردمان ایران با هویت هاى تاریخى گوناگون انجام گرفت.

با کودتاى 1299 شمسی (1920 میلادى) سرسلسله پهلوى توانست در تعارض کامل با دست آوردهاى انقلاب مشروطیت و ساختار متکثر ملی و فرهنگی (زبانی و مذهبی) ساختارسیاسى و ادارى بغایت متمرکز و تمامیت خواهى را بر کشور مستولی ساخت و موفق شدن از هم پاشیدگی اجتماعی را به کشور تحمیل کند و ملیتهای غیر فارس به حاشیه براند.
انقلاب بهمن ماه 1357 شمسی (1979 میلادى) که اصولا علیه دیکتاتوری و تبعیضات سیاسى٬ اجتماعى و اقتصادى و فرهنگی بر مردمان ایران پا گرفته بود٬ با سوء استفاده از باورهاى مذهبى مردم٬ به بیراهه کشانده شد و با شکل گیری یک دولت تمامیت خواه دینی این انقلاب با شکست فاحشی روبرو شد و تبعیض مذهبى علنى مزید بر تبعیضات پیشین علیه مردمان گوناگون ایران رسمیت قانونی یافت.

سرکوب مقاومت هاى مردمى در مقابل استبداد تمامیت گرای مذهبى که با سرکوب و کشتار  بیرحمانه فعالین سیاسى، احزاب و تشکلات سیاسى در ایران را، به ویژه در دهه 60 شمسی به تبعید اجباری وادار کرد.

ضرورت همبستگى و تشکیل ائتلاف هاى سیاسى قدرتمند با اهداف مشترک٬ سبب تبادل نظر٬ رایزنى و نزدیکى گسترده اى در خلال سالهای 1995 تا 2004 میلادى میان تشکلات سیاسى متعلق به ملیتهاى تحت ستم ملى گشت و شرایط را برای بنیان گزارى “کنگره ملیت هاى ایران فدرال” که محصول چنین فعالیت و پروسه اى است با حضور 16 تشکیلات سیاسى متعلق به ملیت هاى گوناگون ایران در ماه فوریه سال 2005 میلادى در اجلاس لندن پایه گذاری شد.

اعضای بنیان گزار ” کنگره ملیتهاى ایران فدرالکه امضاء کنندگانسند لندنبه تاریخ بیستم فوریه 2005 بودند، به ترتیب حروف الفباءعبارتند از:

 1. جبهه متحد بلوچستان- ایران
 2. جنبش فدرال دمکرات آذربایجان
 3. حزب تضامن (همبستگی) دمکراتیک اهواز
 4. حزب دمکرات کردستان ایران
 5. حزب کومله کوردستان ایران
 6. حزب مردم بلوچستان
 7. – سازمان دفاع از حقوق ملى خلق ترکمن

اعضای این “کنگره” درمجمع عمومى آپریل 2013 لندن به ترتیب حروف الفباء عبارتند از:

 1. جبهه متحد بلوچستان –ایران (جمهوریخواهان)
 2. جبهه مردم بلوچستان
 3. جنبش فدرال دمکرات آذربایجان
 4. شورای همبستگی تورکمن صحرا
 5. حزب اتحاد بختیاری و لرستان
 6. حزب تضامن دموکراتیک الاھواز(عربستان)
 7. حزب دمکرات کردستان ایران
 8. حزب کومله کردستان ایران
 9. حزب مردم بلوچستان
 10. سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن
 11. سازمان مردمى کُرمانج (کردھاى خراسان)
 12. کانون فرهنگی و سیاسی آذربایجان
 13. کانون فرھنگى و سیاسى خلق ترکمن

 

 

 

اصول پایه اى:

1۔  ایران کشورى است چند ملیتی که تمامی ملیت های ساکن در آن باید به طور برابر و با تامین حقوق مساوی ملی در امر حاکمیت سیاسی و اداره کشور شریک باشند. این حقى است که تا کنون از آنها سلب شده است.

 

2- ساختار جمعیتی کشور ایران متشکل از ملیت هاى بترتیب حروف الفباء؛ بلوچ، ترک، ترکمن، کرد، عرب، فارس، لر و … است، که هر کدام با ابعاد میلیونی دارای سرزمین هاى تاریخى و ویژگی های ملی خود می باشند.

 

3- مشروعیت سیاسی هرحاکمیتی، همواره از اِعمال اراده مستقیم مردمان تشکیل دھنده یک کشور سرچشمه می گیرد. لذا اراده تمامى ملیت های مختلف ساکن در ایران و رعایت حقوق ملی برابر آنان تحت هیچ شرایطی نباید موردِ اغماض و استثناء قرار گیرد.

 

4-  نظام جمهوری پارلمانی فدرال مبتنی بر دمکراسی توافقی منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیون هاى الحاقى آن، تنها راه برای اِعمال اراده متساوی الحقوق تمامی شهروندان (حقوق فردی) و همه ملیتها (حقوق جمعی) بر اساس ویژگی ھای ملی-جغرافیایی شان، درچارچوب ایرانی سکولار (به معنی جدائی ھر نهاد دینی و ایدئولوژیکی از نهاد دولت و حکومت) می باشد.

 

اصول کلی:

1-نام این تشکل “کنگره ملیت هاى ایران فدرال” و به انگلیسی The Congress of Nationalities for a Federal Iran به اختصار CNFI می باشد که در این اساسنامه و دیگر اسناد درونى از آن به عنوان “کنگره ملیت ھای ایران فدرال” یا “کنگره ملیت ها” یاد خواھد شد.

 

2- “کنگره ملیت ها” درچارچوب اصول پایه ای خود، برای شکل دادن به اتحاد عمل سیاسی و ایجاد ائتلافی وسیعتر با سایر نیروهای دمکرات و آزادیخواه و تبعیض ستیز در ایران، تلاش میکند.

 

3- پس از برکنارى رژیم جمهوری اسلامی ایران و تحقق نظام جمهوری پارلمانی فدرال مبتنی بر دمکراسی کثرت گرا و بر اساس توافق و تعامل سکولاریسم در ایران، موجودیت “کنگره ملیت ها” بمثابه نھاد پیشبرنده اصول پایه ای مندرج در این اساسنامه، به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

 

 

4- وظیفه اصلی کنگره ملیت ها، هماهنگی فعالیت های اعضا، بر اساس اصول مشترک مندرج در منشور آن میباشد۔

 

عضویت در کنگره ملیتھای ایران فدرال:

الف: عضویت در کنگره ملیت های ایران فدرال:

 1. پذیرفتن منشور کنگره ملیت ها و پرداخت حق عضویت، شرط عضویت تشکل ها در کنگره ملیت های ایران فدرال می باشد.
 2. عضویت در کنگره با ارائه درخواستی کتبی به دبیرخانه کنگره ملیت های ایران فدرال آغاز میگردد و در مجمع عمومی به آن رسیدگی میشود. پذیرش یا رد درخواست عضویت از اختیارات ” مجمع عمومی” است.

3-تشکل یا سازمانهایی که در خواست عضویت در کنگره را دارند با تایید شورای نمایندگان تا تصویب عضویت شان در مجمع عمومی می توانند به عنوان عضو ناظر در فعالیت های کنگره شرکت داشته باشند

ب: عضویت در شوراى نمایندگان کنگره ملیت ها:

 1. هر تشکل عضو کنگره ملیت ها، نماینده ای در شورای نمایندگان و مجمع عمومی خواهد داشت.
 2. اعضای شوراى نمایندگان موظف به شرکت در ھمهء جلسات این  شورا  هستند.

 

ج: حقوق اعضاء:

 1. در نشست های رسمى شوراى نمایندگان کنگره ملیت ها، هر عضو، فقط دارای یک رای است.
 2. اعضای کنگرہ ملیت ها ضمن پایبندی و تعهد نسبت به اصول پایه ای و دیگر مصوبات کنگره ملیت ها، استقلال سیاسی و تشکیلاتی خود را حفظ خواهند کرد.
 3. هر یک از اعضاء کنگره ملیت ها می توانند در ائتلاف ها یا تشکلات دیگر به شرطی که برنامهء آن اتحادیه یا ائتلاف و ماهیت فعالیت آنها در تضاد با جوهره ی اهداف پایه اى کنگره ملیت ها نباشد، عضویت داشته باشند.
 4. دریافت پروتکل مباحثات و تصمیمات نشست ھاى رسمى “شورای نمایندگان  کنگره ملیت ها”، حق ھریک از اعضاء کنگره ملیت ها است.
 5. اعضاء حق دارند از ھر ارگان و یا مقامى به همان ارگان و ارگان هاى بالاتر شکایت کنند. شکایات اعضاء باید مستند و کتبى باشند. بالاترین ارگان براى رسیدگى به شکایات اعضاء،” شورای نمایندگان” کنگره ملیت هاست.

.

 

د–  سلب عضویت و مسٸولیت:

عضو یا اعضایی سلب عضویت یا مسئولیت خواهند شد که:

 1. برخلاف اهداف و منافع سیاسى و تشکیلاتى “کنگره ملیت” ها عمل کنند.
 2. به تعهد مالی خودعمل نکنند.
 3. بدون عذر موجه در یک جلسه حضوری یا سه جلسه متوالی مجازی شورای نمایندگان کنگره ملیت ها شرکت نکنند.
 4. تعلیق عضو خاطی از صلاحیت های “هئیت اجرایی” کنگره ی ملیتھا است.
 5. حق سلب عضویت در صلاحیات مجمع عمومی کنگرهء ملیتھا است.
 6. تصمیم “هئیت اجرایی” و “مجمع عمومی” مبنى بر تعلیق و یا سلب عضویت باید رسما و کتبا توسط دبیرخانه کنگرهء ملیتھا به اطلاع آن عضو برسد.

.

 

ارگانهای ساختارى کنگره ملیت ها:

الف. مجمع عمومی

ب ۔ شوراى نمایندگان

ج. ھیئت اجرایی

د. واحدهاى کشوری و شهری

ھ. کمیته ها و هیئت هاى کارى

 

الفمجمع عمومی:

1- مجمع عمومی “کنگره ملیت ها” عالى ترین ارگان تصمیم گیرنده در خصوص اصول و موازین پایه ای “کنگره ملیتها”، موارد مربوط به پذیرش و سلب عضویت ها و رسیدگى به شکایات رسیده از سوى اعضاى کنگره ملیت ها است.

2- مسٸولیت تدارکات و مدیریت برگزارى اجلاس مجمع عمومى به عهده همآهنگ کننده کنگره ملیتھا از کانال “هیئت اجرایی”، دبیرخانه کنگره و مسئول مالی واحدھای کشوری- کنگره ی ملیتھا می باشد.

3-آٸین نامه نحوه برگزارى و دستور اجلاس مجمع عمومى حداقل 20 روز قبل از موعد برگزارى، توسط دبیرخانه به شوراى نمایندگان کنگره اعلام و ارسال می شود.

4- جلسات عادی مجمع عمومی با شرکت حداقل دوسوم نمایندگان رسمى تمامی اعضای کنگره ملیت ها در “شوراى نمایندگان ” و با حضورنمایندگان واحد ھاى منطقه ای ھردو سال یکبار تشکیل می شود.

5- ھرگاه دو سوم اعضای رسمى کنگره ملیت ها (شوراى نمایندگان) و یا دو سوم اعضاى هیٸت اجرایى کنگره ی ملیتھا درخواست برگزارى مجمع عمومى فوق العاده نمایند٬ همآهنگ کننده کنگره ملیت ها ملزم به فراخوان و دبیرخانه کنگره ملزم به تٗأمین تدارکات برگزارى آن مجمع عمومی در موعد مورد توافق هیٸت اجرایى خواهد بود.

6- هر عضوی از “شوراى نمایندگان” که حق عضویت سالانه خود را بلا انقطاع پرداخت نکرده باشد، نمیتوانند  در مجمع عمومى حضور داشته باشند و چنانچه برای دفاع از خود در آنجا حضور یابد،دارای حق رأى نخواهند بود.

7- نمایندگان واحد ھاى کشوری-شهری کنگره ی ملیتھا و کمیته های کاری شرکت کننده در مجمع عمومى کنگره ملیت ها دارای حق شرکت در مباحث با رأى مشورتی خواھند بود.

8- گزارشات نمایندگان کمیته ها و ارگانهای مختلف کنگره ملیت ها، در مجمع عمومى کنگره اراٸه و پیشنهادات و ترمیمات لازم به ساختار تشکیلاتى کنگره ملیت ها در مجمع عمومى به تصویب میرسند.

9-هرعضو حاضر درمجمع عمومی، یک رأى دارد که از جانب نماینده رسمى آن عضو در “شورای نمایندگان” اعمال می گردد.

10- پروتکل نشستھاى مجمع عمومى کنگره ملیت ها، از سوی دبیرخانه کنگره ملیت ها تهیه و باید بطور کتبى به اطلاع ھمه اعضاء کنگره ملیت ها رسانده شود.

11-مجمع عمومی مسئول پذیرفتن یا رد درخواست عضویت احزاب و تشکل های متقاضی عضویت در کنگره ملیت ها می باشد.

 

بشورای نمایندگان:

1- شوراى نمایندگان کنگره متشکل از نمایندگان احزاب و تشکلات عضو در کنگره ملیت ها می باشد.

2- اعضاى شورای نمایندگان گرد آمده در نشست هاى “مجمع عمومى” عادى و یا “اضطرارى” کنگره، عالى ترین مرجع سیاست گزارى کنگره ملیت هاى ایران فدرال می باشند.

3- شورای نمایندگان در بین دو مجمع عمومی ھر آنگاه که “ھیئت اجرایی کنگره” نیاز به مشورت با آنان داشته باشد، به نشست مجازی آنلاینی فرا خؤانده خواھند شد.

4- شوارى نمایندگان کنگره، اعضای “هیٸت اجرایى” کنگره ملیت ها را در مجمع عمومی کنگره مورد تایید قرار میدهند.

5-شورای نمایندگان در صورت ضرورت و با تقاضایی حداقل دو ماه یکبار با شرکت دو سوم اعضای شورای نمایندگان تشکیل جلسه بدهد

جهئیت اجرایی:

 1. هئیت اجرایی کنگرهء ملیتھا از سوی نمایندگان احزاب کنگره در مجمع عمومی مورد تایید قرار میگیرند.

2-هر  تشکل عضو کنگره ملیتها به شرط اینکه بتواند در سه واحد کشوری-کنگره ملیتها فعال بوده و در هر یک از این سه واحد دو عضو فعال به گروه کاری کنگره در آن واحدهای کشوری- معرفی کند، حق عضویت در هئیت اجرایی کنگره را دارد مگر اینکه خود از عضویت در  هئیت اجرایی اجتناب کند.

3-  ھیئت اجرائى کنگره، مسئول اجرای مصوبات “شورای نمایندگان”در فاصله دو مجمع عمومی است مسئول ھمآھنگی فعالیتھای واحدھای کشوری است.

4- ایجاد رابطه و تعامل با دیگر اپوزیسیون و نیروها و نھادھا و سازمانھای بین المللی در حیطه مسئولیت هئیت اجرایی است.

5- هیئت اجرایی مسئول اعلام مواضع رسمی کنگره ملیت های ایران فدرال است

6- گزارش فعالیت های هئیت اجرایی به شورای نمایندگان حداقل هر سه ماه یکبار جزو  وظایف این هئیت می باشد.

7- تشکیل کمیته های کاری کشوری بر اساس نیاز کنگره ملیتها بر عهده هئیت اجرایی است.

7.1- کمیته ھا و ھیات ھای کاری کنگره ملیت ها تحت نظارت ھیات اجرایی عمل می کنند.

7.2- کمیته ھا و ھیات ھای کارى داراى آٸین نامه های داخلی است که به تایید هیات اجرایى کنگره رسیده باشد.

7.3-اعضای ھر کمیته و ھیات کاری از میان خود یک نفر را به عنوان مسئول گروه کاری خود تعیین می کنند.

7.4- مسٸولین گروه هاى کارى در ارتباط مستقیم با هماهنگ کننده هیئت اجرایی کنگره ی ملیتها خواهند بود.

7.5- کمیته های کشورى-کنگره ملیت ها زیر مجموعه ای از کنگره ملیت ها در یک محدوده مشخص کشوری می باشند.

6۔7- درھر کشورکه حداقل سه عضو کنگره ملیت ها فعالانه حضور داشته باشند، هیات اجرایی می تواند واحد کشوری در آن بخش را تشکیل دهد.

 

8- اعضاى هیٸت اجرایى کنگره ملیت ها در هر دوره جدیدما بین دو مجمع عمومی و به نوبت از میان خود، یک نفر را به عنوان “هماهنگ کنگره ملیت ها” مورد تایید قرار میدهند.

8.1- هما هنگ کننده کنگره مسئول هماهنگى فعالیتھای واحدھای کشوری و فعالیتهاى هیٸت اجرایى کنگره است.

2۔8- هماهنگ کننده کنگره در مقابل هیئت اجرایی مسئولیت دارد

3۔8- هماهنگ کننده کنگره ملیتھا و دبیرخانه کنگره ملیتها در ارتباط مستقیم بوده و در امور و وظایف مشترک، همکاری دوجانبه خواھند داشت.

3۔8-  هماهنگ کننده کنگره ملیت ها مسئول تھیه گزارش به نمایندگى از سوى هیٸت اجرایى برای ارائه به نشست ھای شوراى نمایندگان کنگره ملیت ها می باشد.

4۔8- هماهنگ کننده کنگره ملیتها تا انتقال کامل ارتباطات مسئولیتها به هماهنگ کننده جدید ھمچنان مسئول کنگره ملیتها باقى خواھد ماند.

 

د. واحدهاى کشوری

1- واحد سوئد استکهلم

 

ھ. کمیته ها و هیئت هاى کارى

 

کمسیون امور مالی
1- کمسیون امور مالی از سه نفر تشکیل میگردد و در مجمع عمومی از سوی شورای نمایندگان انتخاب میشوند.

2-صندوقدار ثبت شده کنگره در لندن، به عنوان عضو ثابت و دو عضو دیگر به مثابه نمایندگان دوره ایی انتخاب میشوند.

3- کمسیون امور مالی سالانه یکبار گزارش مالی را به شورای نمایندگان تقدیم میکند.

 

دبیرخانه

1- مسئول دبیرخانه در هر دوره ایی از طرف هیئت اجرایی نتخاب میگردد.
2- دبیرخانه مسئول تهیه پروتکل و نگهداری آرشیو اسناد و … کنگره است.

 

 

 

 

٭٭:منشور کنگره ی ملیتھای ایران فدرال:

منشور کنگره ملیتهای ایران فدرال

ایران از آن همه مردم، و ملیت های ساکن در آن است، حقی که تا کنون از اکثریت آ نان سلب شده است. ما به نیکی از ستم های روا رفته در زمینه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور و از بی عدا لتی مطلق در زمینه حقوق ملی ملیت های غیرفارس آگاهیم، و بهمین جهت نیز، فدا کا ریها و زحماتی را که فرزندان این مرز و بوم بمنظوربرقراری عدالت و آ زا دی در ایران تحمل کرده اند، قدردانی میکنیم.

ما بر این باوریم که مشرو عیت یک نظام سیاسی از اعمال اراده آزاد مردم سرچشمه میگیرد ، و درایران کثیرالمله نیز این مشروعیت از اراده آزاد شهروندان کشور و ملیت های ساکن آن نشات میگیرد.

 

از آنجائیکه بدون مشارکت دولایه، شهروندان و ملیت ها ساکن در کشور ، اداره امور داخلی چه در سطح مناطق ملی و چه در سطح کلان بطور عادلانه ناممکن است، و در عین حال برای ایجاد فرصت ها ی یکسان در سطح کشور برای مناطق متعلق به ملیت های ساکن در ایران و دستیابی به آزادی ها ی مشروع، رشد و توسعه پایدار و پارالل در سطح کشور، ما برقراری نظامی مبتنی بر جمهوریت، فدرالیسم (براساس معیارهای ملی و جغرافیا ئی) و دمکراسی را تنها مکانیسم سیا سی قابل اعتماد و با دوام بمنظوراعمال اراده آزاد شهروندان و ملیت ها در چهار چوب ایرا نی آزاد، دموکراتیک و متحد میدانیم.

 

و بر این اساس ، ما احزاب و سازما نها ی سیاسی متعلق به ملیت ها ی ایرانی، که در 20 فوریه 2005 در “کنگره ملیت ها ی ایران فدرال” گرد آمده و دست اتحاد بهم داده ایم و اصول پا یه ای زیر را، اصول مشترک برنا مه کار خود برای همکاری و فعا لیت قرار میدهیم:

 

 1. -جمهوری اسلامی حکو متی است توتا لیتر و ضد آزادی و حقوق مردم ایران، لذا سرنگونی آن شرط اولیه استقرار یک حکو مت فدرا ل و دمو کرا تیک در ایران است.
 2. 0.ما ضمن اعتقاد راسخ به اراده ملت ها در حق تعیین سرنوشت خویش بر مبنای اعلامیه جها نی حقوق بشر و میثا ق ها ی بین المللی ، خوا ها ن حکومتی فدرال در ایران بر اساس معیا رها ی ملی –جغرا فیا ئی در چهار چو ب ایرا ن هستیم.
 3. جدائی کا مل دین از دولت .
 4. لغو هر گو نه تبعیض جنسی، و تامین برابری حقوق زنان با مردان در تمام عرصه های سیاسی، اجتما عی ، اقتصادی…
 5. تامین آزادی عقیده و بیان ، تشکل های سیا سی و اجتما عی ،و تضمین برابری قا نونی همه شهروندان در استفاده قا نو نی از آنها.
 6. تامین عدالت اقتصادی و اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی همه شهروندان.
 7. بر قراری رابطه صلح آمیز با همه کشور ها، بر اساس احترام متقابل ، احنرام به میثاق های بین المللی ، و حل مناقشا ت با استفاده از شیوه ها ی مسالمت آمیز ، وقوا نین جها نی.
 8. مبا رزه با ترو ریسم و سلا حها ی کشتار جمعی در منطقه و همکاری بین المللی علیه آن، و دفاع از حل صلح آ میز منا قشات منطقه ای و بین المللی.
 9. ما از سازما نها و شخصیت ها ی سیا سی معتقد به مفا د این بر نا مه، می خوا هیم که به این کنگره بپیوندند و ما را در پیشبرد این مهم یاری رسا نند.

 

20201221

 

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share