بیانیە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران دربارە: خیزش کنونی مردم ایران و ضرورت همگرایی وسیع و عمل احزاب و جریانات سیاسی

بیانیە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران دربارە:
خیزش کنونی مردم ایران و ضرورت همگرایی وسیع و عمل احزاب و جریانات سیاسی
مردم مبارز و کنشگران سراسر ایران!
احزاب، شخصیتها و نهادهای سیاسی و مدنی!
اعتصاب عمومی و اعتراض همەگیر شهرها و همە نواحی در کردستان برای اعتراض بە کشتن مظلومانه ژینا (مهسا) امینی با خیزش سراسری مردم ایران، مورد پشتیبانی، همدلی و هماهنگی قرار گرفت. اکنون نیز در تقابل با سرکوبگران، شاهد اتحاد مردمی بی‌مانند و یکپارچە همە طیفها و مردم ایران هستیم کە در خیابانهای  شهرهای ایران رژیم دیکتاتوری و ستم جمهوری اسلامی را بە چالشی عمومی کشاندە است. همبستگی داخل با خارج، اعتراض جسورانە هنرمندان و ورزشکاران کشور، صدای آزادیخواهی نویسندگان و روشنفکران و دیگر کنشگران این مرز و بوم، بە اوج رسیدە است.
جمهوری اسلامی کە سلطەاش بە لرزە درآمدە است تلاش نمود با راهپیمایی روز جمعە بار دیگر موج ارتجاعی و ضد انقلابی بسیج  و حزب‌الهی را در برابر جریان وسیع دادخواهی مردم، بە میدان آورد. اما دیدیم این‌بار نیز این طرفند نیز با شکست روبرو گردید و خیابانها باز در دست تودە بپاخاستە و ناراضی است و ترس مردم از رژیم و سرکوب و راەاندازی کاروان اوباش بەکلی ریختە است.
واقعیات فوق و جنبش در جریان این هشت روز از همە ما میطلبد کە همبستگی مبارزاتی کنونی را بە اقدامات همبستە و ابتکارات نوین برای تداوم و استحکام مبارزات کنونی تبدیل نمائیم. از نظر ما تا شیرازە حاکمیت این رژیم مستبد بە تمامی از هم نگسلد مردم ایران روی آسایش بە خود نخواهد دید و دمکراسی در این سرزمین پا نمی‌گیرد.
لذا ما خواهان تسریع دیالوگ، همفکری و اقدام همەگیر و متحدانە همە سازمانها و نهادهای مردمی و جریانات سیاسی برای تقویت خیزش مردمی و تداوم اعتراضات در اشکال متنوع آن هستیم. امیدواریم همگان علیرغم تفاوتهای نظری و دیدگاهی این همیاری برعلیە دیکتاتوری و استبداد را در اولویت عملکرد خود قرار دهند. این وظیفەای است کە مردم سراسر ایران از ما میطلبد و چشم بە راە اجرای آن هستند.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
سوم مهرماه ۱۴۰۱ شمسی

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

- Advertisement -