بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

فراخوان مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بە اعتصاب عمومی در کوردستان

فراخوان مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بە اعتصاب عمومی در کوردستان
مردم مبارز و آزادیخواە کوردستان!
جمهوری اسلامی کە با خیزش وسیع و سراسری مردمی در ایران روبرو است و بە استیصال در آمده بار دیگر جهت گمراه کردن اذهان عمومی از اعتراضات داخلی دست به جنایت دیگری زده و کوردستان و احزاب سیاسی آن را که از بدو سر کار آمدن این رژیم به آن “نه” گفته‌اند, آماج حملات خود قرار داد.
سپاه تروریستی رژیم روز ششم مهرماه مقرات احزاب کوردستان که سنگر مستحکم پایداری و آزادی بودەاند، مورد حملە وحشیانە موشکی و پهپادی قرار داد. حملە تجاوزگرانە بە اردوگاههای ما، بە منظور انحراف انظار عمومی از اعتراضات مردمی کنونی و کینه‌توزی دیرینە با جنبش مردم کوردستان صورت گرفتە است.
ما از همە مردم کوردستان درخواست می‌کنیم کە روز شنبە نهم مهرماە با اعتصاب عمومی این هجوم تروریستی بە احزاب کوردستان ایران را مورد اعتراض قرار دهند و پشتیبانی همیشگی خود از جنبش کوردستان را بار دیگر بیان دارند.
از همە مردم مبارز ایران، جریانات سیاسی و شخصیتها در سراسر ایران خواستاریم کە با اعتراض سراسری از ما و مردم کوردستان پشتیبانی نمودە و یورش تروریستی بە اردوگاههای احزاب سیاسی کوردستان ایران را محکوم و مورد اعتراض قرار دهند.
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
هفتم مهرماه 1401 شمسی

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share