کنگرە ملیتهای ایران فدرال

جنایت زندان اوین محکوم است

جنایت زندان اوین محکوم است
 امشب زندان اوین را بە آتش کشیدند. این تکرار کشتار ۶٧ و ادامە دیگر جنایات، کودک آزاری و کشتار در دانشگاە و مدرسەها است.
ما ضمن محکوم کردن این جنایت، تردیدی نداریم کە مردم آزادیخواە ایران با قدرت این تعدی گستاخانە بە جان زندانیان و فرزندان برومند خود را بی پاسخ نمیگذارند.
ما بعنوان مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران انتظار داریم کە در حرکتی هماهنگ در راستای «اعتصاب سراسری» گام برداشتە شود و تمام نیروها سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی همگام با مردم ایران ارادە و خشم خود را علیە جمهوری اسلامی بە نمایش بگذارند. ما پیشاپیش موافقت خود را برای همبستگی سراسری اعلام می کنیم و امیدواریم کە یکصدا و متحد در مقابل جمهوری اسلامی و جنایتهایش بایستیم
با اعتراض و اعتصابات سراسری، دیوار زندانها نیز فرو میریزد. مسئولیت جان تک تک زندانیان بر عهدە حاکمان جمهوری اسلامی است. از مراجع بین المللی خواستاریم سکوت ننمودە و برای پشتیبانی از زندانیان و مردم دربند ایران، اقدام نمایند.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
٢۴ مهرماە ١۴٠١
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share