کنگرە ملیتهای ایران فدرال

پشتیبانی مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از فراخوان گردهمایی شنبە ٢٢ اکتبر در برلن و درخواست اعتصاب و اعتراض عمومی سراسری

پشتیبانی مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از فراخوان گردهمایی شنبە ٢٢ اکتبر در برلن و درخواست اعتصاب و اعتراض عمومی سراسری

 مردم مبارز ایران!

 ایرانیان خارج کشور!

در آغاز دومین ماە خیزش مردمی برعلیە حاکمیت و کل نظام جمهوری اسلامی، رژیم با قساوتی بیش از پیش بە سیاست سرکوب وحشیانە و تکرار جنایت کشتار کودکان سرزمین ما، ادامە میدهد. زندانها لبریز از معترضان مبارز و بسیاری از شهرها بشدت میلیتاریزه شده‌اند.

 از سوی دیگر خیزش مردمی نە تنها در داخل ایران همبستگی عظیمی را فراهم نمودە است، بلکە ایرانیان در خارج کشور نیز علیرغم تفاوتهای سیاسی، فرهنگی و زبانی همبستە با مبارزات مردم ایران بە طور بیسابقەای بە میدان آمدە و حمایت وسیع مردم جهان را جلب نمودەاند.

 شنبە آیندە، ٢٢ اکتبر ماە، اولین شنبە دومین ماە خیزش مردمی، همەی مردم ایران در سراسر جهان با عزم و ارادەای همبستەتراز پیش تصمیم بە نمایش اعتراضی پرشکوە گرفتەاند.

آقای حامد اسماعلیون سخنگوی انجمن خانوادە قربانیان پرواز هواپیمای اوکراینی، اینبار همایشی اعتراضی در برلن آلمان را فراخوان دادەاند. ما از این فراخوان و شرکت وسیع در آن پشتیبانی میکنیم. از همە ایرانیان، بخصوص کردهای مقیم آلمان و اروپا درخواست میکنیم وسیعا در نمایش همبستگی و اعتراض برلن بخصوص و دیگر پایتختهای اروپایی شرکت نمایند.

هم چنین از همە مردم در سراسر ایران و جریانات سیاسی و کنشگران درخواست میکنیم کە  روز شنبە 30 مهر ماە از ساعت ١٢ ظهر بە بعد در سراسر ایران بە اعتصاب عمومی و اعتراض بپردازند تا جوابی دندان شکن بە کشتار کنندگان مردم  ایران و قاتلان کودکان و زندانیان اوین دادە باشیم. درخواست داریم همە جریانات سیاسی سرنگونی خواە دیگر نیز همراە با ما فراخوان دهندە این حرکت و اعتراض عمومی در سراسر ایران باشند تا “نە” بزرگ دیگری بە جمهوری اسلامی گفتە باشیم.

زن، زندگی، آزادی

 پرخروش باد خیزش دمکراسیخواهی در ایران

مرگ بر جمهوری اسلامی و قوانین زن ستیز آن

 

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

 ١٨ اکتبر ٢٠٢٢ برابر با ٢۶ مهرماە ١۴٠i

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share