کنگرە ملیتهای ایران فدرال

شرکت در راهپیمایی و نشست حضوری کنگرەی ملیت‌های ایران فدرال، کمیتەی سوئد 

کنگرەی ملیت‌های ایران فدرال، کمیتەی سوئد

شرکت در راهپیمایی و نشست حضوری

روز شنبە ١۵ اکتبر ٢٠٢٢میلادی برابر با ٢٣ مهر ١۴٠١ خورشیدی، عدەی از اعضای کنگرەی ملیت‌های ایران فدرال، کمیتەی سوئد در راهپیمایی مسیر پارک هملەگوردن تا میدان سرگلستوری استکهلم، برای اولین بار با آرم و پلاکاردهای کنگرە شرکت نمودند.

در این راهپیمایی و گردهمایی کە بە ابتکار مرکز احزاب کوردستان ایران،اتحادیەی زنان دموکرات کوردستان ایران و جمعیت فدراسیون کوردهای سوئد برگزار گردیدە بود؛ شعارهای “زن، زندگی، آزادی”، “سفارت ایران بستە، چون مرکز تروریسته “مرگ بر دیکتاتور و خامنەای”، “جمهوری اسلامی، نمی‌خوایم نمی‌خوایم”، از شعارهای اصلی آن بودند. پرچم‌های کوردستان، بلوچستان، آرم‌های مرکز همکاری، کنگرەی ملیت‌ها، احزاب دموکرات کوردستان ایران، حزب کوملەی کوردستان ایران و کوملەی زحمتکشان، در دست شرکت کنندگان، قرار داشتند و در صحنە و نردەهای میدان سرگلستوری نیز، نصب شدە بودند. در اعلامیه ی مشترک شرکت کنندگان کە بە زبانهای فارسی و کوردی خواندە شد، نام کنگرەی ملیت‌های ایران فدرال نیز خواندە شد. این راهپیمایی و گردهمایی ازساعت ١٢ تا ١۶ انجام گرفتند.

همچنین روز آدینە (جمعە) ٢١ اکتبر ٢٠٢٢(٢٩ مهر ١۴٠١)، نشستی حضوری با شرکت، رفقا و همرزمان: جمیلە حسنخالی، ناصر بلیدەای، یونس شاملی ، چیا علیار، ابراهیم لشکرزهی، سلیم احمدی و حسن حاتمی- برای اولین بار- کە شامل احزاب دموکرات کوردستان ایران، حزب برلیک آذربایجان و حزب مردم بلوچستان بودند، در استکهلم تشکیل شد.

در این نشست ضمن معرفی اقای حسن حاتمی عضو جدید حزب دموکرات کوردستان ایران، در مورد “انقلاب ژینا (مهسا)” و اعتراضات در داخل ایران و راه پیماییهاو گردهمائیها در خارج از ایران، بحث شد. پس از آن از سوی حاتمی پیشنهاداتی بە نشست حضوری، ارائە شد کە بخشی از آن، مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

پیشنهادات مذکورشامل موارد ذیل بودند:

* کار و ابتکار برای گردهمائیهای سوئد و بخصوص استکهلم.

* پوشیدن لباس‌های محلی هر یک از ملیت‌های شرکت کنندە آکسیون‌ها، یا حداقل اعضای کنگرە.

* همراە داشتن پرچم‌ها و آرم‌های احزاب و سازمان‌‌های عضو کنگرە.

* نوشتن چند شعار از سوی کنگرە بصورت پلاکارد.

* صحبت کردن با احزاب و سازمانهای سراسری، ائتلاف‌های موجود (شورای دموکراسیخواهان و همبستگی برای ازادی وبرابری)، جمهوریخواهان، مجاهدین خلق، سلطنت طلبان، و شخصیت‌های فارس و غیرە فارس، در نشستهای دیجیتالی و اگر امکان داشت حضوری. دراین مورد پیشنهاد شد، کە در این رابطه تماسهای لازم ترتیب داده شود   د

* جواب دادن بە فارس‌های ناسیونالیست در رابطە با “تجزیە طلبی”، برای منحرف کردن انقلاب باشکوە ژینا (مهسا). اگر از سوی رهبری کنگرە باشد چە بهتر. برای نمونە سخنان اکبر گنجی تحت عنوان “رهایی و آزادی از جمهوری اسلامی یا رهایی و ازادی از ایران؟ بحثی پیرامون خطر تجزیەی ایران، در یوتیوب.

* تبلیغ بیشتر برای “حق طلبی” بەجای “تجزیە طلبی”.

کنگره ملیت های  ایران فدرال  کمیته ی سوئد ٢٣ی اکتبر٢٠٢٢ برابر با ٣١ مهر ١۴٠١.

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share