بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

پیام مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران در آستانە چهلم مرگ ژینا امینی

پیام مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران در آستانە چهلم مرگ ژینا امینی

مردم مبارز ایران و کوردستان!

جوانان، دختران و پسران نستوه

به زودی چهل روز از قتل ژینا میگذرد. مرگ ظالمانه او جنبش عظیم ژینا – مهسا را بوجود آورد که مرزهای کوردستان را درنوردید و سراسر ایران را فرا گرفت و روایی و عدالتخواهانه بودن جنبش کردستان را به همگان ثابت کرد.

سردمداران رژیم در این مدت به شدیدترین شکل مردم معترض را سرکوب کرده و از کشتن هم میهنان هیچ ابائی نداشته و ندارند، و به درست اسم رژیم کودک کُش را بر این رژیم نهاده شده است.

به همین دلیل روز چهارشنبه چهارم آبان ماه، همگی از زن و مرد در همه جای شهرها با لباس کُردی بر سرمزار شهیدان جمع شده و در برابر فداکاریهایشان سر تعظیم فرود می آوریم. سپس بعد از ظهر همان روز با حضورمان له میادین و خیابانهای شهر و با سردادن شعار علیه رژیم همگی یکصدا خواهان آزادی فوری همه دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی خواهیم شد.

چهلم ژینا و ژیناها را رمز اتحاد و زنده نگهداشتن یاد شهیدان و حمایت از آزادی زندانیان سیاسی خواهیم کرد.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران

2 آبان 1401

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share