بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال .همبستگی و برابری برای ازادی در ایران .شورای دموکراسی خواهان درمورد چهلم نیکا شاکرمی

ھموطنان آزاده
۴١ روز از آغاز انقلاب شما با شعار فراگیر”زن”، “زندگی”، “آزادی” که مورد حمایت زنان سرتاسر ایران و جھان قرار گرفت،میگذرد۔ در این۴١ روز، ساختار اهریمنیجمهوری اسلامی را در سراشیبی سقوط تندی قرار داده اید و تا صبح آزادی راهینمانده است.
اما نیروھای سرکوبگر و اجیر این رژیم خونخوار، جان عزیزان را از میان ما مردمان ایران هم گرفته است۔چھارشنبه چھارم آبان ماه چھلُّم مھسا(ژینا) امینی بود و پنجشنبه پنجم آبانماه چھّلم عزیزی دیگر از دخترانمان “نیکا شاکرمی است۔
برای اداء احترام به او و همه مبارزانی که در ایران قربانی جنبش آزادی و برابری شده اند، بعد از ظهرپنجشنبه پنجم آبانماه ١۴٠١ ساعت ١٣ در خرم‌آباد به طرف روستای “حیات الغیب. برای بزرگداشت چھلّم اوحرکت می کنیم در شهرهای دیگر نیز در همان ساعت به یاد نیکا و دیگر جانباختگان راه آزادی و برابری به خیابان خواهیم آمد.
یاد جانباختگان آزادی و برابری در دل مردمان ایران و تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود.
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
کنگره ملیت های ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
۴ آبانماه۱۴۰۱
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share