بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیه  مرکز همکاری احزاب کردستان در رابطه با وضعیت حساس مهاباد و شهرهای کردستان

اطلاعیه  مرکز همکاری احزاب کردستان در رابطه با وضعیت حساس مهاباد و شهرهای کردستان
هم میهنان مبارز
احزاب و سازمانهای سیاسی ایران و کردستان
سازمانهای بین المللی حقوق بشر
تظاهرات و اعتراضات توده های مردم در ایران و کردستان در مدت چهل روز گذشته بیش از پیش وسیعتر گشته و اتحاد میان تمامی اقشار و ملیتهای تحت ستم ایران استوارتر شده است. روز 4 آبان ماه بعد از فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران جهت برگزاری مراسم چهلمین روز شهید شدن ژینا، اعتراضات این جنبش نوین به اوج و به مرحله ای رسید که دیگر راه برگشت نخواهد داشت. در سراسر ایران نیز اعتراضات جهت پشتیبانی از کردستان و به مناسبت چهلم ژینا بخش عمده شهرها را فراگرفت و با این مهم اتحاد و همبستگی میان معترضین در کردستان و ایران محکمتر و استوارتر گشت.
همزمان با وسیعتر شدن اعتراضات خیابانی نیروهای رژیم نیز بیرحمانه تر معترضان را سرکوب میکنند. در مدت دو روز گذشته در کردستان از قصرشیرین تا ارومیه 7 نفر شهید و صدهها نفر زخمی شده اند. ما مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده و اطرافیان شهدای سربلند ابراز میداریم و امید بهبودی سریع را برای زخمیها خواستاریم.
سیاست مرکز همکاری در این جنبش نوین ایجاد و پاسداری از اتحاد و همبستگی میان جنبش کردستان و سراسر ایران بوده است بنابراین بر حفظ مسالمت جویانه بودن اعتراضات و تکرار شعارهایی پای میفشاریم که همه گیرتر و در خدمت توده ای کردن این جنبش باشند. از تمامی دختران و پسران مبارز و انقلابی کردستان میخواهیم در تظاهرات و اعتراضات تاکتیکی را اتخاذ نمایند که این اتحاد با ارزش در سراسر کردستان و ایران را حفظ گردد. همچنین روند مبارزه و مقاومتمان به وسیعتر شدن جنبش و شرکت بیشتر توده ها در تظاهرات یاری برساند. به همین دلیل وظیفه همگی ماست که بهانه دست نیروهای سرکوبگر رژیم ندهیم که فرصت سرکوب خونین را بدست آوردند.
همزمان با تمامی شهرهای کردستان در روز 4 آبانماه، مردم مبارز مهاباد نیز با تعطیل کردن بازارها به خیابانها ریخته و برضد رژیم اعتراض کردند، نیروهای رژیم نیز به سرعت وضعیت شهر را میلیتاریزه کرده و سرکوب تظاهر کنندگان و دستگیری معترضین را شروع کرد که اکنون نیز خطر دستگیری و کشتار مردم بپاخاسته مهاباد وجود دارد.
ما بعنوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از تمامی مردم سراسر کردستان و ایران و آزادیخواهان خارج از کشورد تقاضا داریم به هر طریق ممکن حمایت و پشتیبانی خود را از مردم مبارز مهاباد و سایر شهرهای کردستان نشان بدهند.
از تمامی مراکز بین المللی حقوق بشر درخواست داریم که به هر راه ممکن از رخداد جنایت و فاجعه ای انسانی در این شهر و سایر شهرهای کردستان جلوگیری نمایند.
هم میهنان آزادیخواه خارج از کشور نیز با حضور گسترده خود در تظاهرات میتوانند سرکوب و کشتار معترضان از جانب نیروهای رژیم افشا نمایند.
پیروز باد جنبش زن، زندگی، آزادی
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
5 آبانماه 1401c
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share