کنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیەی مرکز ھمکاری در رد برخی شایعە سازیھای نامسئولانە

اطلاعیەی مرکز ھمکاری در رد برخی شایعە سازیھای نامسئولانە

مردم مبارز، کنشگران سیاسی و دوستان!

در یک ھفتە اخیر شاھد بودیم کە در فضای مجازی و شبکەھای اجتماعی، بطور نامسئولانە و بە عمد شایعاتی دایر بر نشست‌های رھبران مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران با جریانات خاص اپوزیسیون دامن زدە میشود.

ما ضمن رد ھمە این شایعات و محکوم نمودن این روش‌های غیر سیاسی و غیر اخلاقی در فضای سیاسی کردستان، اعلام میداریم: مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران از ھیچ ارتباط و دیالوگی با اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی ابایی ندارد. برعکس ما روشن میگوئیم کە خواھان دیالوگ و ھمگرایی با همە اپوزیسیون ایرانی در راستای ایجاد آلترناتیوی دمکراتیک، سکولار، خواهان عدم تمرکز و پلورالیست در ایران آتی، هستیم. در همانحال بر حقوق مردم کردستان پای میفشاریم و بر همبستگی و اتحاد کردستان با دیگر مردمان ایران، صراحتا تاکید می‌ورزیم.

همچنین همگان میدانند و در این مدت نیز بیشتر نمایان شد کە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران مورد اعتماد عموم مردم کردستان ایران بودە و دارای اعتبار جدی در ایران نیز هست. طبیعی است کە عناصر و جریاناتی تلاش نمایند از دامنە اعتبار و وسعت اعتماد بە ما در میان مردم بکاهند، اما دیگر حنایشان رنگی نداشته و کردارشان جز زیان رساندن بە خود و جنبش آزادیخواهانە مردم کردستان بهرەای ندارد.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

 ٧ آبان ماە ١۴٠١ (٢۶ اکتبر ٢٠٢٢)

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share