کنگرە ملیتهای ایران فدرال

جمھوری اسلامی مقرات احزاب کردستان ایران را موشکباران کرد

مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران: جمھوری اسلامی مقرات احزاب کردستان ایران را موشکباران کرد
مردم مبارز ایران و کردستان
جامعە جھانی وقدرت های بزرگ
نھادھای بین المللی حقوق بشر
بامداد ٣٠ آبانماە سپاە پاسداران جمھوری اسلامی بار دیگر بە وسیلە موشک و پھبادھای انتحاری مقرات حزب دمکرات کردستان ایران و کوملە زحمتکشان کردستان را در اعماق خاک اقلیم کردستان مورد ھدف قرار داد، متاسفانە در اثر این حملات یکی از پیشمرگان حزب دمکرات شھید و چند پیشمرگ دیگر زخمی شدند.
جمھوری اسلامی کە در برابر موج عظیم خیزش انقلابی مردم در کردستان و ایران ناتوان و درماندە شدە است، برای انحراف افکار عمومی جھانی از این انقلاب مردمی، ھمزمان با تھدید مداوم بە حملە بە اقلیم کردستان ھر چند بار مقرات احزاب کردستان و کمپ ھای غیر نظامی را مورد حملە قرار میدھد.
مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران ضمن محکوم کردن این حملات دژخیمانە از مراکز بین المللی و نھادھای حقوق بشری می خواھد کە در برابر جنایات جمھوری اسلامی و بمباران کردن مقرات احزاب و کمپ ھای ساکنان مدنی و غیر نظامی کە محل اسکان شمار زیادی از خانوادە و زنان و کودکان است سکوت نکنند.
مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران
٣٠ آبان ماە ١۴٠١- ٢١ نوامبر ٢٠٢٢
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share