کنگرە ملیتهای ایران فدرال

مرکز همکاری: ١۶ آذر علیە میلیتاریزم و سرکوب در کوردستان گردهم می‌آییم

مرکز همکاری: ١۶ آذر علیە میلیتاریزم و سرکوب در کوردستان گردهم می‌آییم
مردم مبارز کوردستان!
دختران و پسران نستوه کوردستان!
بیش از دو ماه و نیم مبارزە و انقلاب شما نە تنها موجب استحکام بی‌نظیر پیوند مردم کوردستان و سراسر ایران گشتە، بلکە بە سنگ بنای تفاهم و خنثی کردن دروغ‌ها و فرافکنی‌های مخالفان و دشمنان کورد تبدیل شدە و در همان حال پایەهای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را نیز کاملا بە لرزە درآوردەاست. بە همین دلیل این رژیم ننگین در اوج بی‌رحمی و بە شدیدترین شیوە کوردستان را سرکوب می‌کند.
شما کە دشمن را بە زانو درآوردەاید، توانستەاید با هشیاری توطئەهای رژیم را خنثی نمایید و می‌بینیم کە امروزهمەی خلق هم‌صدا گشتە و چنان شکوهی بە انقلاب ژینا بخشیدە کە همەی ایران بە دیدەی آزمون و فراگیری بە کوردستان می‌نگرد.
اخیرا بە منظور تجلیل از روز دانشجو فراخوان چند روزەای برای انجام تظاهرات در سراسر ایران منتشر شدەاست. ما بە عنوان مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران معتقدیم کە کوردستان باید بیش از گذشتە با برنامە و نظم و تاکتیک منحصر بە خود در این خیزش شرکت نماید. بە همین دلیل خواستار آنیم کە شما از فراخوانی‌هایی کە مرکز همکاری با هماهنگی با دیگر جریان‌ها صادر می‌نماید، حمایت کنید.
ما برای تجلیل از روز دانشجو و بە منظور پشتیبانی از فراخوان برای تظاهرات و اعتصاب در سراسر ایران، خواهان آن هستیم کە روز ١۶ آذر در کوردستان هم‌آهنگ و متحد از بعدازظهر در میادین و خیابان‌های شهرها علیە میلیتاریزم و سرکوب و دیکتاتوری، تجمعات مردمی برگزار شود.
زن، زندگی، آزادی
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
١٢ آذر ١۴٠١
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share