پیام مرکز ھمکاری احزاب کردستان خطاب بە مردم مبارز ایران

پیام مرکز ھمکاری احزاب کردستان خطاب بە مردم مبارز ایران
مردم نستوە ایران، زنان، جوانان مبارز و مبتکر
  روزهای ١۴، ١۵ و ١۶ آذرماە بە عنوان سە روز تاریخی و سرنوشت ساز در انقلاب نوین ایران فراموش ناشدنی خواهند ماند. سە روز اعتصاب و همبستگی عمومی، سە روز مبارزە هماهنگ و سراسری در همە مناطق ایران، انعکاس وسیع صدا و ارادە مردم بە رفتن این رژیم و بە لرزە درآوردن دوچندان پایەهای حاکمیت و هم بازگویی گستردە خواستهای دمکراتیک و عدالتجویانەای بود کە انقلاب کنونی و شعار زن، زندگی، آزادی بر آن استوار است. کردستان سنگر مستحکم مقاومت مردمی، علیرغم میلیتاریزم وسیع، با تمام توان در میدان بود.
 سە ماە آزگار مبارزە مدنی و حق طلبانە شما از سوی استبداد ضد مردمی حاکم با گلولە، شکنجە، زندان و گرفتن جان کودکان و نوجوانان این مرز وبوم، جواب گرفت تا با خیال خامشان بلکە هراس در دل شما بیاندازند. تلاش نمودند در میان مردمان اقصا نقاط ایران تفرقە ایجاد کردە و حکومت نمایند ، اما شما جوانان پاکباختە و مردم هوشیار این ترفندها را نە تنها خنثی نمودید بلکە نشان دادید این سرکوبگریها را با سلاح پر قدرت و مقاومت ناپذیر اتحاد و همبستگی و قبول همدیگر، پاسخ میدهید. تحرک و همبستگی ما در این سە روز هشداری بود عمومی و عظیم بە بر مسند نشینان ظالم کە ایران را رها کنند. شما نشان دادید کە آرام نمیگیرید تا ایران را با شعار زن، زندگی، آزادی پس نگیرید. در این سە روز عملکرد شما انقلاب ایران را وارد فاز نوینی نمود. متمدنانەترین روشهای مبارزە، تثبیت اعتصابات عمومی، راهپیمایی در سکوت، شعارهای مرگ بر دیکتاتوری، زندە باد آزادی، کردستان سنگر مقاومت، لغو اعدام و شکنجە، رهایی زنان از بند، رهایی زندانیان و ایجاد امنیت و آسایش در زندگی اجتماعی و فردی، خواست و شعارهایی هستند کە وجدان عمومی مردم را نە تنها در سراسر ایران بلکە در کل جهان بیدار و هوشیار نمودە است. خونهای بە ناحق ریختە شدە و اجحافات غیر انسانی و شکنجەهای وحشیانە توسط سرکوبگران رژیم، ذات فاسد و نیت خونخواری آنان را صد چندان بیشتر از پیش برملا نمود. ای زنان در بند، دانشجویان، جوانان نواندیش و مبتکر، ای والدین جگر سوختە و ای مردم بە جان آمدە و اقشار رنجدیدە و ستمکش، شما پیروز مسلم این نبرد هستید و دشمنتان خوار و زبون و رسواتر از پیش است.
  لذا اطمینان داریم کە فاز نوین انقلاب  و ماە چهارم خیزش و اعتراض سراسری، با تداوم اعتصابات سراسری در رشتەهای تولیدی، صنعتی، فرهنگی، خدماتی و حمل ونقل آغاز میشود و میرود تا بنیانهای رژیم را از جا برکند.
در این شرایط حساس  و سرنوشت ساز جا دارد از سرمایەداران، مالکان و صاحبان املاک، بخواهیم با کاهش اجارە خانە و مغازەها و یا اجارە نگرفتنهای موردی، کاسبان و اقشار تهیدست معترض را یاری رسانند و بە این ترتیب سهم بیشتری در همبستگی عمومی و پیروزی خیزش مردمی، ادا نمایند. همبستگی سراسری و ملی با همبستگی محلی میان همە اقشار و گروههای اجتماعی ممکن و میسر میگردد و راە پیروزی کم هزینەتر را مهیا میسازد. گمان نداریم آزادیخواهان و دوستداران رهایی و  پشتیبانان این انقلاب مردمی، ندای ما و مردم ستمدیدە را با گشادە دستی و گشادەرویی جواب خواهند داد.
سرنگون باد رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی
زندە باد خیزش سراسری مردم ایران و عدالتخواهی
زن، زندگی، آزادی
                                               مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
١٧/٩/١۴٠١

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

- Advertisement -