کنگرە ملیتهای ایران فدرال

مردم مبارز ایران!زنان، دانش آموزان، معلمان، کارگران و مردم آزادیخواە ایران و کردستان!

مردم مبارز ایران!زنان، دانش آموزان، معلمان، کارگران و مردم آزادیخواە ایران و کردستان!

نزدیک به سه ماه از قتل ناجوانمردانه ژینا (مهسا) امینی و شروع انقلاب نوین و خروش تودەهای مردم علیه استبداد جمهوری اسلامی ایران میگذرد. در این مدت صدها تن از مردم معترض و آزادیخواه در سراسر ایران شهید، هزاران تن زخمی و چند برابر آن بازداشت شدەاند. علاوه بر آن در روزهای اخیر رژیم برای ایجاد رعب و وحشت و در راستای سرکوب بیشتر مردم معترض و متوقف کردن اعتراضات، حکم اعدام را برای دستکم ٢٢ تن از بازداشت شدگان اخیر صادر نموده و متاسفانه تنی چند از انقلابیون زندانی را نیز اعدام کرده است.مرکز همکاری احزاب کردستان ایران با در نظر گرفتن فشار اقتصادی بر مردم و کسبە و بازار، از همه مردم مبارز در ایران و کردستان میخواهد علیه سیاست سرکوب رژیم و پایان دادن به اعدام آزادیخواهان و همچنین آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی به ویژه بازداشت شدگان اخیر در روزهای ٢٩ و ٣٠ آذرماه در اعتصابی سراسری و یکپارچه شرکت کرده و باری دیگر صدای رسای خود را برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران به گوش جهانیان برسانند.از تمامی کنشگران سیاسی و مدنی، احزاب و سازمانهای سیاسی در کردستان و ایران و خارج از کشور تقاضا داریم با پشتیبانی از این اعتصاب سراسری بار دیگر انسجام و اتحاد در میان همه اقشار مردم را تا سرنگونی رژیم تقویت نمایند.زنده باد انقلاب زن، زندگی، آزادی،سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران٢٧ آذر ماه ا۴٠ا

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share