بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیەی مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بمناسبت روز جهانی زبان مادری

مردم آزادیخواە ایران، هم میهنان گرامی!

فعالان عرصەی حقوق بشر و مدافعان زبان مادری!

در بحبوحە انقلاب مترقی و تکثرگرای زن، زندگی، آزادی، روز جهانی زبان مادری را ارج می نهیم. روز دوم اسفند (٢١ فوریە) در سالنامەی جهانی، روزی است کە از جانب یونسکو بعنوان “روز جهانی زبان مادری” نامگذاری شدە و آموزش بە زبانهای مادری و تحصیل بە این زبانها یکی از بندهای میثاق حقوق بشر است کە در کنار تنوع فرهنگی مهم تلقی میشود. زبان هم در قالب نوشتاری نقشی اساسی‌ در حفظ میراثهای تاریخی و فرهنگی مردمان و ملتها ایفاء می‌نماید و هم آموزش بە زبان مادری عاملی مهم در فراگیری علم و دانش بشمار می آید.

در حالیکە جامعە جهانی بر حق ابتدایی و انسانی آموزش بە زبان مادری تاکید دارد اما در ایران چند زبانی، چند فرهنگی و چند ملیتی، این حق در اثر وجود استبداد انکار شدە و آموزش بە زبان مادری ممنوع می باشد. خواست این حق مسلم، تهدید یکپارچگی کشور تلقی شدە و خواستاران و مدافعانش با شکنجە، زندان و محرومیت اجتماعی روبرو خواهند شد.

این سیاست انکار، مردمان و ملیتهای ایران را در راە تعالی و حراست از  هویت فرهنگی و ملی خود و کسب فرصت برای مشارکت در عرصەهای کلان رشد علم و فرهنگ دچار مشکل اساسی کردە و در کل بر جامعە ایران اثرات منفی و بازدارندە بە جا میگذارد. در نتیجەی اعمال این سیاست از سوی رژیمهای دیکتاتور برخی از زبانها با خطر نابودی روبرو شدە و اکثر زبانها نیز دستخوش تغییرات گشتە و بە غنای فرهنگی ضربات مهلکی وارد نمودە است کە خود یکی از عوامل عدم پیشرفت و توسعە در ایران است.  

بدیهی است کە آزادی آموزش بە زبان مادری بە نوبەی خود نە تنها عامل تبعیض و چالش و یا تهدید نیست، بلکە عامل همبستگی و اتحاد مردمان و تنوعات موجود در ایران و رشد و توسعە آن خواهد بود.

در انقلاب ژینا در تضاد با تمامیت خواهی و تحمیلات فاشیستی، در میان مردمان متنوع ایرانی ما شاهد احترام بە زبان همدیگر و حتی تکرار شعارها با زبانهای مختلف در تظاهراتهای داخل و خارج از ایران بودیم.

ما بعنوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران خواستار حق آموزش بە زبان مادری برای ملیتهای متنوع ایرانی بودە و در کردستان نیز از این حق دفاع نمودە و برای پذیرش این حق بە عنوان بخشی از حقوق ملی مردم کردستان مبارزە خواهیم کرد.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران

٣٠ بهمن ١۴٠١ خورشیدی

١٩ فوریەی ٢٠٢٣ میلادی

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share