بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

مسمومیت دختران درمدارس گامی هولناک برای بازداشتن دختران از تحصیل

مسمومیت دختران درمدارس گامی هولناک برای بازداشتن دختران از تحصیل
بیش از سه ماه است که از اولین گزارش ها مبنی بر مسموم شدن دختران دانش آموز در هنرستان نور یزدانشهر قم در ۹آبان ماه امسال می گذرد. از آن پس مسمومیت دختران در مدارس مختلف شکل زنجیره ایی یافته است و مسمومیت در مدارس دخترانه  شهرها قم، بروجرد، اردبیل و تهران و اینک کرمانشاه را در برگرفت. گفته میشود که تا کنون بیش از چهارصد دختر در این مدارس در معرض مسمومیت قرار گرفته‏اند. حتی خبری مبنی بر کور شدن و یا احتمال مرگ یک دختر دانش آموز نیز گزارش شده است.
آشکارا میتوان رد پای ارتجاع دینی و خشک مذهبانی از نوع طالبانها را که ضدیت عریانی با تحصیل دختران دارند را در این زنجیره مسمومیت در مدارس دخترانه به روشنی دید. البته دشمنی رژیم جمهوری اسلامی و مرتجعین دینی با زنان و دختران در طول تمامی سالهای حاکمیت ارتجاع جمهوری اسلامی برکسی پوشیده نیست. زن کشی، اسید پاشیدن به صورت دختران و شکنجه زنان در ماشینها و ستاد گشت  به اصطلاح ارشاد نمونه هایی از این رفتار جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی علیه زنان در این کشور.
یکی از علل عمده ی فوران خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، برای به زیر کشیدن رژیم ضد زن و ضد تمدن جمهوری اسلامی نیز دقیقا با این معضل گره خورده است. درعین حال شرکت وسیع دختران دانش آموز در خیزش انقلابی زن زندگی آزادی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی خود میتواند انگیزه کافی برای گرفتن انتقام از دختران دانش آموز که گفته میشود این مسمومیت به خوابگاههای دانشگاهها نیز کشیده شده از طرف رژیم حاکم باشد. تاریخ ننگین رژیم جمهوری اسلامی در ضدیت با زنان نشان میدهد که تا زمانیکه این رژیم بر سریر قدرت باشد دختران و زنان در این کشور هرگز روی آرامش نخواهند دید.
ما ضمن اینک عمل جنایتکارانهء رژیم در مسموم کردن دختران در مدارس را بشدت محکوم میکنیم، در عین حال با تمامی توانمان با جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی تا زمان سرنگونی رژیم منحوس جمهوری اسلامی ادامه میدهیم.
زن زندگی آزادی
کنگره ملیت های ایران فدرال
۱ /۳ /۲۰۲۳
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share