بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: نهادهای امنیتی رژیم عامل مسمومیت‌های اخیر مدارس دخترانە ایران هستند

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: نهادهای امنیتی رژیم عامل مسمومیت‌های اخیر مدارس دخترانە ایران هستند
طی سە ماە گذشتە بیش از ۴٠٠ دانش‌آموز دختر در مدارس چند شهر ایران همچون؛ تهران، کرماشان، لرستان، چهارمحال بختیاری، قم، اردبیل، مازندران، اصفهان، سمنان، خراسان رضوی، شاهین شهر و فردیس و … بە علت مسمومیت در مراکز درمانی معالجە شدند و یکی از دختران مسموم در شهر قم در اثر همین مسمومیت‌ها جانش را از دست داد.
ارگان‌های مربوطە جمهوری اسلامی تاکنون هیچ موضع رسمی را در رابطە با تداوم این اتفاقات و مسمومیت‌های متوالی دانش‌آموزان دختر کە از آن بە عنوان ترور بایولوژیک نام می‌برند، نداشتەاند. برخی از جریانات نیز مسئولیت این عمل جنایتکارانە را متوجە گروەهای تندرو وابستە بە نهادهای امنیتی رژیم کردە و تعدادی از مسئولان و جریانات هم انگشت اتهام را بە سوی خارجی‌ها و اپوزیسیون و کشورهای دشمن! نشانە گرفتەاند.
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران با توجە بە شناختی کە از رژیم ایران در موارد این چنینی همچون؛ قتل‌ها ناموسی، قتل‌های زنجیرەای و اسید پاشی و دیگر سناریوهای امنیتی جمهوری اسلامی دارد، اعلام می‌دارد کە  کلیات رژیم و در راس آن علی خامنەای مسئول این جنایات هستند. هدف از این اقدامات وحشیانە نیز ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعە و انتقام و زهر چشم گرفتن از دختران است بە دلیل نقش پیشگامی کە در جریان انقلاب “ژن، ژیان، ئازادی” ایفا کردەاند.
مرکز همکاری همچنان با توجە بە سوابق جمهوری اسلامی در ارتکاب جنایات و فاجعە‌های مکرر علیە مردم حق‌طلب و معترض ایران، از جامعە جهانی تقاضای واکنش جدی و سریع را در قبال قتل عام و اعمال ضد انسانی جمهوری اسلامی را دارد.
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share