بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: از برگزاری اعتراضات ١۶ اسفند فرهنگیان حمایت می‌کنیم

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: از برگزاری اعتراضات ١۶ اسفند فرهنگیان حمایت می‌کنیم
مردم مبارز و حق‌طلب کوردستان!
وجدان‌های بیدار جهان!
همچنان کە در اطلاعیە قبلی مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران آمدە بود، طی سە ماە گذشتە بیش از ۴٠٠ دختر در مدارس چند شهر ایران کە اخیرا کرماشان و مریوان را هم در بر گرفت، بە دلیل مسمویت در مراکز درمانی بستری و تا کنون نیز یکی از این دختران در شهر قم جان خود را از دست داد.
در اطلاعیە مرکز همکاری آمدە بود کە با توجە بە ماهیت رژیم در ارتکاب جنایات سازمانی و سیستماتیکی همچون قتل‌های ناموسی، قتل‌های زنجیرەای و اسید پاشی، مسمومیت‌های اخیر نیز سناریو نهادهای امنیتی رژیم بودە و هدف از آن هم ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعە و زهر چشم گرفتن از دختران می‌باشد کە پیشگام انقلاب “ژن، ژیان، ئازادی” بودەاند.
در حال حاضر کە شورای هماهنگی سازمان‌های صنفی فرهنگیان با هدف مخالفت با ترور بیولوژی دانش‌آموزان دختر مدارس ایران، خواستار برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل ادارە آموزش و پرورش شهرهای ایران در روز سەشنبە ١۶ اسفند شدە است، مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران از فراخوان شورای هماهنگی فرهنگیان و فعالین مدنی حمایت می‌کند.
مرکز همکاری با مدنظر داشتن جنایات پیشین رژیم علیە مردم حق‌طلب و معترض ایران، دوبارە از جامعە جهانی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌خواهد در مقابل قتل عام  و اعمال غیر انسانی رژیم موضع صریح و فوری اتخاذ کنند.
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
١۵ اسفند ١۴٠١ شمسی
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share