مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران اهداف سیاسی، اجتماعی، ملی و طبقاتی تحقق نخواهند یافت، مگر آنکە زنان جایگاه واقعی خود را در جامعە بازیابند

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران

اهداف سیاسی، اجتماعی، ملی و طبقاتی تحقق نخواهند یافت، مگر آنکە زنان جایگاه واقعی خود را در جامعە بازیابند

 

(پیام مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بمناسبت ٨ مارس، روز جهانی زن)

 

زنان و مردان برابری طلب و بپاخاستەی کوردستان!

مردم آزادیخواه و مبارز ایران!

مجامع و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق زنان!

امسال درحالی هشت مارس، روز جهانی زن را گرامی می‌داریم کە حدود شش ماه از خیزش انقلابی خلقهای ایران بە پیشاهنگی زنان و جوانان در ایران می‌گذرد. خیزشی کە علیرغم آنکە با فراز و فرودهایی در زمینەی اعتراضات خیابانی و عرصەهای گوناگون مبارزە مواجە بودە است، اما بر مصمم بودن و سازش ناپذیری در خصوص خواستهای ابتدایی خویش – کە مهمترین آنها محو تبعیضات جنسیتی است – تداوم بخشیدە و تا کنون نیز ادامە دادە است. قیامی کە تا حال حاضر نیز دستاوردهای ارزشمندی برای جامعە و بویژە زنان متحقق ساختەاست، بە گونەای کە طی این مدت شاهد تحولی تاریخی در نگرش جامعە بە جایگاه و نقش زن در عرصەی عمومی بودەایم. در نتیجەی این قیام دیدگاه و ارزشهای جامعە دستخوشتغییر شدە و زن یکبار دیگر نە همچون قربانی، بلکە بعنوان پیشاهنگ و آکتور سیاسی متضمن استقرار یک جامعەی آزاد و مترقی و مشوق و پشتیبان بە پیروزی رساندن این انقلاب تبدیل شدە و پیشرفت بزرگی در ترمیم شکاف جنسیتی رقم خوردە است، بە نحوی کە خواست برابری جنسیتی و محو تبعیضات جنسی از یک خواست زنانە بە خواست کلی جامعە تبدیل شدە است.

شعار “زن، زندگی، آزادی” بە عنوان پارادایم اصلی و استراتژیک انقلاب “ژینا” کە از بطن جامعەی کوردستان سربرآوردە و نە تنها سراسر ایران، بلکە بعنوان شناسەی این انقلاب در سطح بین‌المللی نیز بازتاب گستردەای داشتەاست، اشارەی روشنی است بر برجستە بودن تحولاتی کە در ذهنیت پدرسالارانەی جامعەی ایران و بویژە کوردستان ایجاد گشتەاند؛ کە این امر نیز محصول سالهای متمادی مبارزەی زنان و مردان حق طلب بودەاست. در سطح داخلی، زنان در صف مقدم اعتراضات قرار دارند و از در حاشیە بودن سنتی، بسوی پیشاهنگی یک انقلاب اجتماعی ترقیخواه گام برداشتەاند. در سطح خارجی نیز گسترش شعار زن، زندگی، آزادی بە بسیاری از کشورهای جهان و حمایت گستردە از این شعار چە در سطح نخبگان سیاسی و چە در سطح شخصیتهای آکادمیک و فرهنگی و هنری در یک جغرافیای وسیع بین‌المللی، همچنین اخراج ایران از کمیسیون جایگاه زن سازمان ملل متحد، از جملە واکنشهای جامعەی جهانی در مقابل حاکمیت زن ستیز جمهوری اسلامی بودند. سربرآوردن انقلاب ژینا از کوردستان و شرکت چشمگیر و مؤثر زنان در اعتراضات و نیز حمایت بی‌نظیر جوانان از ویژگی‌های ترقیخواهانەی این قیام، نشان از درک جامعەی کورد از جایگاه زن و کارکردن آن در جامعە دارد.

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زیر بنای قانونی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ستم جنسیتی و بە شیوەای سیستماتیک راه را برای استثمار زنان هموار کردەاند. از دیدگاه این سیستم ارتجاعی، در حاشیە بودن زن و ستم جنسیتی پدیدەای طبیعی هستند کە زنان باید بدانها پایبند باشند. علیرغم آنکە رژیم کلیەی دم و دستگاههای تبلیغاتی، آموزشی و رسانەای خود را بە جا انداختن این خوانش از زنان اختصاص دادە و تلاش کردەاست کە زنان را بە مجموعە مسائل فرعی و بی‌ارزشی چون نوع پوشش و رفتار و زندگی ویژە مشغول نماید و آنها را از حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش دور سازد، اما مشاهدە می‌کنیم کە در طول حیات جمهوری اسلامی یک جنبش فعال زنان بە هدف تحقق خواستها و حقوق خویش در جریان بودەاست. این جنبش بویژە در سالهای گذشتە زمینەی یک انقلاب فرهنگی – اجتماعی را فراهم ساختە کە نقش انکار ناپذیری را در ایجاد فضای انقلابی‌ای داشتە کە هم اینک در جامعەی ایران شاهد آن هستیم.

رویدادهای مربوط بە خیزش اخیر خلقهای ایران بە صراحت بە ما می‌گوید کە جامعەی ایران آمادگی کاملی برای درک و فهم مسألەی زن و ضرورت ایجاد برابری جنسیتی بمنظور هموار ساختن راه برای رشد سیاسی و اقتصادی دارد. نقش آفرینی پیشتازانەی زنان در تظاهرات و آکسیونهای اعتراضی گوناگون حامل این پیام است کە جامعەی ایران خود را تبیین نوع جدیدی از مناسبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آمادە کردە است. بە شیوەای کە ثبات در جامعە بدون حل مسألەی زن ممکن نیست و هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع اینتغییر گردد.

جنبش حق‌طلبانەی زنان در کوردستان بدلیل پشتیوانەی تاریخی کە دارد و بویژە با الهام گرفتن از جنبش ملی، دارای هویتی چشمگیرتر و عملکرد هدفدارتری است. زن کورد بە عنوان بخشی از یک هویت گستردەتر تحت ستم ملی، از انگیزەی نیرومندتری برای مقابلە با ستم بطور کلی برخوردار است. حضور فعالانەی زنان کورد در مبارزەی ملی از صفوف پیشمرگان گرفتە تا عرصەهای گوناگون مبارزەی فرهنگی و سیاسی و رسانەای، فرصت مناسبی برای جنبش زنان فراهم ساختە تا بتواند در بازتعریف هویت خویش از آن بهرە بگیرد.

علیرغم تمامی مشکلاتی کە در برابر زنان در کوردستان وجود دارند، در همان حال تجربەی کار تشکیلاتی در عرصەهای گوناگون و بویژە هویت طلبی سازمانی موجب گشتە زنان فرصت بزرگی جهت تدوین دوبارەی مناسبات اجتماعی در راستای امحاء ستم جنسیتی در اختیار داشتە باشند. زنان کورد بە آن سطح از آگاهی و ذکاوت رسیدەاند کە در تحولات سیاسی قابل انتظار آیندە، بتوانند تبعیض جنسیتی را از قوانین و ادارات رسمی بزدایند و در راستای خاتمە بخشیدن بە عقلانیت مردسالار بر مؤسسات فرهنگی، آموزشی ورسانەها تأثیر بگذارند.

ما بعنوان مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران ضمن تجلیل از ٨ مارس، روز جهانی زن و تبریک این روز بە زنان و بویژە زنان کورد در کوردستان ایران، ایمان خود را بە نیروی لایزان و تعیین کنندەی زنان در تمامی عرصەها تکرار می‌کنیم و معتقدیم با وجود آنکە گامهای مؤثری برای ایجاد فرصت مناسب جهت تحقق برابری جنسیتیبرداشتەایم، در همان حال بە این واقعیت اعتراف می‌کنیم کە انقلاب ترقیخواهانەی ژینا و شعار اصلی این انقلاب، پلان و برنامەی جدی‌تری از ما می‌‌طلبد و ما را پایبند بە برداشتن گامهای بزرگتری در راه رسیدن بە یک جامعەی متوازن و عادی از ستم جنسیتی می‌سازد.ما بر این واقعیت تأکید می‌ورزیم کە اهداف سیاسی، اجتماعی، ملی و طبقاتی تحقق نخواهند یافت، مگرآنکە زنان جایگاه واقعی خود را در جامعە بازیابند.

پیروز باد انقلاب ژینا و مبارزەی پیشروانەی زنان تحت شعار زن، زندگی، آزادی.

مرگ بر حاکمیت زن‌ستیز جمهوری اسلامی.

 

 

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران

۶ مارس ٢٠٢٣

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

- Advertisement -