بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

بیانیە مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بە مناسبت ٧۶مین سالروز شهادت پیشوا قاضی محمد و همراهانش

بیانیە مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بە مناسبت ٧۶مین سالروز شهادت پیشوا قاضی محمد و همراهانش
خانوادەهای سرفراز شهیدان!
مردم حق¬طلب و آزادی‌خواه کوردستان!
٧۶ سال قبل، مصادف با ١٠ فروردین ١٣٢۶ هجری شمسی، رژیم دیکتاتور محمدرضا شاه پهلوی در میدان “چوارچرای” شهر مهاباد، پیشوا قاضی محمد، رئیس جمهور کوردستان را بە همراه دو تن از همراهانش “صدر قاضی” و “محمدحسین خان سیف قاضی” را اعدام کرد.
اعلام جمهوری کوردستان تصمیمی جسورانە بود کە با تکیە بر خرد ملی و میهنی، امیدبخش مردم کوردستان شد. حکومت جمهوری کوردستان توانست تنها در مدت ١١ ماه و تحت رهبری پیشوا قاضی محمد در همەی عرصەهای سیاسی، اجتماعی، تعلیم و تربیت، اقتصادی، فرهنگی و نظامی دستاوردهایی تاریخی و بنیادین را برای کوردها بە ارمغان آورد. آن زمان نیز کە جمهوری کوردستان بە دلایل خارجی و تغییر معادلات بین¬المللی و نیز برخی عوامل داخلی و در نتیجە تهاجم و یورش  رژیم تهران فروپاشید، قاضی محمد با دفاع دلیرانە در بیدادگاه رژیم پادشاهی و سپس با نثار جان خویش، درسی گرانبها بە فرزندان میهن خویش آموخت.
رژیم محمدرضا شاە کە گمان می¬کرد با بە شهادت رساندن قاضی محمد و دیگر رهبران جمهوری کوردستان توانستە هویت¬طلبی و فکر و اندیشە حق¬طلبانە مردم کورد در ایران را ریشەکن کند، بسیار زود دریافت کە این گمان توهمی بیش نبودە است. از سرگیری مبارزە سیاسی و ملی کوردها از طرف دانشجویان پیرو مشی پیشوا اندک زمانی پس از اعدام وی، آشکار ساخت کە پیروان افکار و اندیشەهای قاضی محمد زانو نخواهند زد و مشعل این مبارزە فروزان خواهد ماند و بی وقفە مسیر پیروزی را می‌پیماید. پیشوا بە واسطە اندیشەها و فلسفە مبارزاتی خود آرمانی برای ملت خود خلق نمودە کە بعد از ٧۶ سال همەی کوردستان تحقق آن را هدف دانستە و هیچ قدرت و نیروی دیکتاتوری توان تضعیف آن را ندارد.
رژیم جمهوری اسلامی نیز بە مثابە میراثدار حقیقی افکار شونیستی دیکتاتوری پادشاهی علیە مردم کورد، از آغاز بە قدرت رسیدن همان مسیر را پیمود و گمان می¬کرد از طریق لشکرکشی بە کوردستان، ترور رهبران کورد، بە شهادت رساندن هزاران کادر و پیشمەرگە، میلیتاریزە کردن کوردستان و بە زندان انداختن فرزندان میهنمان جریان مبارزاتی مردم کورد را مختل خواهد کرد. اما مبارزات کوردها در چهار دهە گذشتە و در مرحلە نوین جنبش و مبارزات کوردها با شعار “ژن، ژیان، ئازادی” در مدت شش ماه گذشتە بار دیگر ثابت نمود کە دشمن دچار پنداربافی و توهم شدە است؛ چرا کە ملتی تکیە بر تجربە جمهوری کوردستان دارد و برای حقوق مشروع و آزادی خود قیام کردە باشد، از زندان و شکنجە و فشنگ و طناب ¬دار هراسی بە دل راە نمی¬دهد. این نیز موجب شدە کە بعد از گذشت ٧۶ سال از اعدام پیشوا قاضی محمد و همراهانش، از دیدگاه فرهنگ مبارزاتی و جانفدایی در راه خاک و ملت کە میراث معنوی رهبران جمهوری کوردستان است، جنبش سیاسی کوردها بە قدرتمندترین عنصر مبارزاتی و تلاش برای رهایی ملی و استقرار دموکراسی در ایران تبدیل شود.
بدون تردید پایبندی بە مشی مبارزاتی و استمرار راە پیشوا قاضی محمد این اطمینان را بە احزاب و نیروهای سیاسی کوردستان بخشیدە است کە تا زمانی کە سیاست و مبارزەمان با افکار و اندیشەهای آن رهبر فرزانە و دیگر مبارزان کوردستان نقش بستە باشد، مردم کوردستان حامی و پشتیبان ما بودە و جنبش دموکراتیک و حق‌طلبانەمان بیش از پیش ریشە خواهد دواند.
– درود بر روح و جان پیشوا قاضی محمد و همە شهیدان راە آزادی و رهایی!
-بە امید تحقق اهداف جمهوری کوردستان و مردم نستوە کوردستان!
-درود بر ارادە مردم ایران و کوردستان برای فروپاشی جمهوری اسلامی!
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
٧ فروردین ١۴٠٢ هجری شمسی
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share