مرکز همکاری: احزاب کوردستان ایران از جامعە جهانی می‌خواهیم دربارە مسموم¬سازی سریالی دانش¬آموزان کمیته¬ حقیقت¬یاب تشکیل دهد

مرکز همکاری: احزاب کوردستان ایران
از جامعە جهانی می‌خواهیم دربارە مسموم¬سازی سریالی دانش¬آموزان کمیته¬ حقیقت¬یاب تشکیل دهد
جمهوری اسلامی در ادامە پروژە امنیتی مسموم¬سازی دانش¬آموزان، مرتکب چندین جنایت دیگر در کوردستان و بە ویژە در شهر سقز شد. پروژە عملیاتی مسموم-سازی سریالی دانش¬آموزان کە از چهار ماە پیش آغاز شدە، در میان سیاست انکار و سکوت دست¬اندرکاران و بعد از تعطیلات نوروزی، بار دیگر پی گرفتە شد و در دو روز اخیر در شهرها و مناطقی نظیر سقز، سنندج، دیواندرە، مراغە و چندین شهر دیگر ادامە یافتە است.
در حملات شیمیایی جمهوری اسلامی در ۶ مدرسەی شهر سقز، زادگاه ژینا (مهسا) امینی، حدود ۵٠ دانش¬آموز بە دلیل مسمومیت و وضعیت وخیم جسمانی بە بیمارستان اعزام شدەاند؛ این در حالی است کە “کارو پشابادی” دانش آموز ١۶ سالە اهل کامیاران کە در آخرین روزهای سال گذشتە در یکی از مدارس شهر تهران مسموم شدە بود، پس از گذشت سە هفتە از بستری شدن در بیمارستان “میلاد”، روز جمعە ١٨ فروردین ماە جان باخت.
علیرغم اینکە مسئولان وزارت بهداشت اعتراف کردەاند کە در مدت نزدیک بە چهار ماە گذشتە حداقل ١٣ هزار دانش¬آموز دختر در شهرها و مناطق مختلف کشور بە دلیل حملات شیمیایی رژیم مسموم و در بیمارستانها بستری شدەاند، اما تاکنون هیچ یک از مسئولان، نهادها و سازمانهای حکومتی دربارە این جنایاتی کە انجام شدە و می¬شوند، هیچگونە پاسخ قانع¬کنندەای بە خانوادەهای دانش¬آموزان ندادەاند. همانطور کە یکشنبە، ٢٠ فروردین بعد از مسموم¬سازی دانش¬آموزان در سقز و هنگامی کە خانوادەهای آنها و عدەای از مردم این شهر خواستار شفاف¬سازی و پاسخگویی مسئولان رژیم شدند و نارضایتی خود را از این جنایات ابراز داشتند، مجددا و همانند رویە پیشین، پاسخ دست اندرکاران رژیم سرکوب و گلولە بود.
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بر این باور است کە با توجە بە توطئەها و سناریوسازی‌های گذشتە جمهوری اسلامی با هدف تحریف افکار عمومی و دستیابی بە اهداف خود، حکومت جمهوری اسلامی تمام قد پشت این سناریو و پروژەی امنیتی اخیر نیز بودە و هدف اصلی آن نیز پس¬راندن انقلاب مردم ایران و مقاومت سنگین در برابر ریشە دواندن و گسترش هر چە بیشتر جنبش اعتراضی همە اقشار مردم است. برای همگان آشکار و مبرهن است کە هدف رژیم جمهوری اسلامی از این همە جرم و جنایت، انتقام از دختران و جوانان کشور است کە با سر دادن شعارهای رادیکال و عبور از همە خطوط قرمز رژیم، پیشاهنگی انقلاب ژینا “زن، زندگی، آزادی” برای فروپاشی آن رژیم را بر عهدە گرفتەاند.
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران ضمن محکوم کردن موج دیگر جنایتهای رژیم در مسموم¬سازی دانش¬آموزان، اعلام می¬دارد: ۴۴ سال سرکوب و خشونت، شکنجە و بە بند کشیدن، اعدام و کشتار دستەجمعی و انواع سناریوها و سیاستهای ژنوساید سیاسی و فرهنگی و زبانی نتوانستە مردم کوردستان را از پیگیری حقوق و مطالبات خود مایوس کند. همچنین مرکز همکاری حمایت خود را از هرگونە اقدام مقاومتی و واکنشهای مختلف اقشار و طبقات متنوع مردم کوردستان در راستای اعتراض و محکوم نمودن این جنایات رژیم اعلام می‌دارد. اما در عین حال، از کشورها و نهادها و سازمانهای جامعە جهانی خواستاریم با عنایت بە ضرورت تشکیل کمیتە حقیقت¬یاب، هم با هدف خاتمە دادن بە این جنایات جمهوری اسلامی علیە مردم حق¬طلب ایران و هم آشکارسازی لایەهای پنهان این سناریوی امنیتی برای همگان، تصمیمی فوری اتخاذ نمایند.
#ژن، ژیان، ئازادی
# زن، زندگی، آزادی
# ژینا (مهسا) امینی
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
٢٠ فروردین ١۴٠٢ خورشیدی

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

- Advertisement -