بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

اعدام حبیب فرج الله چعب از رهبران سیاسی عرب اهوازی را محکوم میکنیم

اعدام حبیب فرج الله چعب از رهبران سیاسی عرب اهوازی را محکوم میکنیم
با مداد شنبه، ۶ ماه مه ١۴٠٢ قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حبیب فرجالله چعب، مشهور به »حبیب
 اسیود« شهروند عرب ایرانی – سوئدی را اعدام کرد.
اعدام حبیب اسیود در حالی اجرا شد که سه فعال سیاسی عرب اهوازی دیگر از زندان شیبان شهر اهواز که قبلا حکم اعدام آنان صادر شده بود، به مکان نامعلومی منتقل شدند.
در همین رابطه قوه قضاییه جمهوری اسلامی به مانند سابق و با اتهامات واهی، اعلام کرده بود که دیوان عالی کشور حکم اعدام صادرشده برای آقای حبیب اسیود را »به اتهام افساد فیالارض از طریق تشکیل و اداره« گروه »حرکت النضال« و »طراحی و اجرای عملیاتهای تروریستی متعدد در استان خوزستان« )
اقلیم اهواز( تأیید کرده است.
پرونده سازی علیه مخالفین سیاسی تاکتیکی است که در سراسر حیات این نظام ضد مردمی برای حفظ خود مرسوم بوده و تلاش برای سرکوب و حذف مخالفین سیاست جدیدی نیست.
ما به سهم خود نه تنها به دادگاه ها و نظام فاسد قضائی جمهوری اسلامی ایران اعتقادی نداریم بلکه نظام ایران را بانی تروریسم در منطقه و منشأ قتلگاه مبارزین مردمی و بخصوص ملیتها می دانیم.
در چند روز گذشته بیش از ٢٠ نفر از شهروندان بلوچ توسط حاکمان در منطقه بلوچستان اعدام شده اند، از ٢٩ مردادماه سال گذشته تا ١۴ اردیبهشت امسال بیش از ١٢٣ نفر از مردم بلوچ اعدام شده اند. جمهوری اسلامی ایران طی هفت روز گذشته بیش از ۴۵ نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. تعداد
اعدامیان امسال در مقایسه با سال ٢٠٢٢، ٧۵% افزایش داشته است.
وحشت جمهوری اسلامی ایران از خیزش مردمی و بخصوص در مناطق ملیتهای ایران و آغاز دوباره اعتراضات، آنها را مجبور به اتخاذ سیاستهائی کرده که در هر اقدام ضد انسانی خود نفرت و اتحاد مردمی را به همراه خواهد داشت.
مردم در ایران در اتحادی نانوشته به یاری یکدیگر علیه فرهنگ استبدادی حاکم و قاتلان جوانان خود عمل می کنند. ابعاد نفرت مردم از حکومت دینی تلاشهای خشونت آمیز قاتلان حاکم در دولت را خنثی کرده و در هر گام خود نظام جمهوری اسلامی ایران را در سطح جهانی افشا کرده است.
رژیم حاکم بر ایران پس از شروع انقلاب ژینا )مهسا( امینی از ُکردستان، بزرگترین خطر برای ادامه حیات حکومتش را در همدلی و همگامی همه مردمان ایران با ملیتهای تحت ستم ارزیابی کرد و از همین رو سیاست عمده خود را بر پایه عدم شکل گیری یک آلترناتیو همگانی متمرکز پیش می برد. در همین راستا، رژیم با کشاندن گفتمان تمامیت ارضی در میان مخالفان )راستهای افراطی و سلطنت طلبان( و نسبت دادن
تجزیه طلبی به ملیتهای مختلف، دست به اعدامهای فلهای در بلوچستان زد. زمانبندی اعدام جنایتکارانه حبیب اسیود پس از سه سال اسارت را نیز باید در راستای این سیاست کثیف جستجو کرد.
ما سه تشکیلات سیاسی اپوزیسیون ایران ضمن محکوم کردن اعدام حبیب اسیود از فعالین سیاسی عرب ایران، بر این باوریم که اعتراضات مردمی علیه سیاستهای ضد بشری جمهوری اسلامی ایران در همه ابعادش، علیه مسمومیتهای شیمیائی در مدارس، مبارزات زنان علیه حجاب اجباری، مبارزات ملیتها علیه تبعیضات ملی و مذهبی، مقاومت زندانیان در زندانها علیه زندانبانان و دستگاه قضائی ضد مردمی و اتحاد و همگامی کارگران و زحمتکشان در آینده ای نزدیک منجر به حاکمیت مردم در نظامی جمهوری و فدرال
خواهد شد.
کنگره ملیتهای ایران فدرال شورای دموکراسی خواهان ایران همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
دو شنبه ١٨ اردیبهشت ١۴٠٢ / ٨ ماه مه vc
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share