جمهوری اسلامی با برپاکردن چوبەهای دار نیز قادر بە تداوم حاکمیت خود نیست

مرکز همکاری: جمهوری اسلامی با برپاکردن چوبەهای دار نیز قادر بە تداوم حاکمیت خود نیست
هم‌میهنان کوردستان!
نهادها و مجامع بین‌المللی!
سازمان‌های حقوق بشری!
چنانکە همە روزە از طریق رسانەها مستحضرید، موج جدیدی از اعدام‌ها در ایران در حال اجرا است. بر اساس آمار سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران از آغاز سال جاری میلادی و در مدتی کمتر از شش ماە گذشتە حداقل ٢۶٧ زندانی را در زندان‌های شهرها و مناطق مختلف ایران اعدام نمودە کە ۵۵ نفر از آنها از کورد و کمی بیش از رقم نیز بلوچ بودەاند.
موج جدید اعدام‌ها در حالی است کە جنبش حق‌طلبانە و اعتراضات مردم علیە جمهوری اسلامی در یک سال اخیر بزرگترین بحران مشروعیت را برای رژیم اسلامی رقم زدە است؛ رژیم جمهوری اسلامی کە در مقابل خیزش مستمر و روزافزون مردم ایران احساس یاس و درماندگی می‌کند، بار دیگر می‌خواهد با برپاکردن چوبەهای دار و نمایش سرکوب عریان و ایجاد رعب و وحشت با خیزش اعتراضی تودەهای مردم بە مقابلە برخیزد.
تجربە بیش از چهل و چهار سال حکمرانی جمهوری اسلامی بە ما می‌گوید کە اعدام بە مثابە حدنهایی خشونت، از نظر مقامات رژیم بە عنوان یکی از موثرترین ابزارها و حربەهای رژیم بە منظور کنترل جامعە و ممانعت و حذف هرگونە ابراز نارضایتی و اعتراضی بودە است. جمهوری اسلامی ایران بە عنوان یک نظام سیاسی توتالیتر و تمامیت‌خواه کە بنیان قدرتیابی خود را بر اساس کشتار و حذف فیزیکی مخالفان و تحمیل جو سرکوب و اختناق نهادە، در مدت حکمرانی خود بیش از ۶٠ هزار نفر از شهروندان کشور را اعدام نمودە کە هزاران نفر از آنان از زندانیان سیاسی بودەاند. رهبران رژیم همیشە بر این پندار بودەاند کە بە واسطە اعدام و کشتار و خشونت می‌توانند خیزش اعتراضی مردم را از میان بردارند و هم‌اکنون نیز کە بیش از پیش از احتمال خیزش و قیام مجدد مردم احساس نگرانی می‌کند، با قاطعیت بیشتری همە ابزارهای سرکوب و در این میان گزینە “اعدام” را علیە مردم بە کار گرفتە است.
 بدون تردید، همانطور کە تاکنون سرکوب و اعدام‌ها و خشونت‌های جمهوری اسلامی خللی در مقاومت و مبارزات مردم علیە رژیم پدید نیاوردەاند، از این پس نیز این سیاست فریادرس رژیم نخواهد بود.
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران ضمن محکوم کردن مجدد سیاست اعدام و کشتار جمهوری اسلامی ایران، توجە جامعە جهانی و سازمان‌های بین‌اللملی حقوق بشری را بە این جنایات معطوف داشتە و خواستار آن است کە از طریق فشار بر جمهوری اسلامی از تداوم و استمرار این جنایت‌ها ممانعت بە عمل آورند.
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
٣٠ اردیبهشت‌ماە ١۴٠٢

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

- Advertisement -