همیشە و همە جا صدای زندانیان سیاسی‌‌ باشیم

همیشە و همە جا صدای زندانیان سیاسی‌‌ باشیم
یک سال پیش با پیشنهاد انجمن زندانیان سیاسی کوردستان ایران و حمایت بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در کوردستان، روز ١٢ خرداد بە عنوان روز زندانیان سیاسی کوردستان نام‌گذاری شد.
انتخاب این روز بدان دلیل بود کە در ١٢ خرداد سال ١٣۶٢ خورشیدی، رژیم جمهوری اسلامی ایران با ارتکاب جنایتی بزرگ ۵٩ جوان اهل شهر مهاباد را بە اتهام همکاری با سازمان‌های سیاسی کوردستان در شهر تبریز گلولەباران کرد. این ۵٩ زندانی سیاسی نە بە طور علنی محاکمە شدند و نە حق تعیین وکیل را داشتند و حتی بعد از اعدام دستەجمعی‌شان اجسادشان را نیز بە خانوادەهایشان تحویل ندادند و تاکنون نیز مکان دفن آنها نامشخص است.
جمهوری اسلامی ایران در ۴۴ سال گذاشتە دەهها هزار فعال سیاسی کورد را داخل کشور بە دلیل حق‌طلبی آنها بازداشت و حداقل ٢٣٠٠ زندانی سیاسی کورد را اعدام کردە است. رژیم نخستین اعدام‌های خود را در کوردستان در روز ٢٨ مرداد‌ سال ١٣۵٨ با اعدام ١٢ نفر در شهر پاوە آغاز کرد و موج اعدام‌ها بە سرعت بە دیگر شهرها و مناطق کوردستان رسید و رژیم در ادامە جنایات خود فاجعە اعدام دستەجمعی ۵٩ جوان مهابادی را در خرداد ١٣۶٢ رقم زد. این رژیم در مدت ۴۴ سال حکمرانی خود مرتکب جرم و جنایات عدیدەای علیە زندانیان سیاسی کورد شدە است، دلیل آن نیز این بودە کە جنبش سیاسی کورد همیشە در خط مقدم مبارزە علیە رژیم جمهوری اسلامی بودە و فرزندان ملت حق‌طلب و مبارز کورد علیرغم بازداشت، شکنجە، اعدام و تحمیل احکام حبس بلندمدت و محرومیت از همە انواع حقوق زندانیان سیاسی همچنان از مبارزە مشروع ملت خود دفاع کردەاند. اما انتخاب روز ١٢ خرداد بە عنوان روز زندانیان سیاسی کورد از بسیاری جهات مهم و مناسبت دارد، چرا کە این ۵٩ زندانی سیاسی کە در آن روز بە صورت دستەجمعی در زندان تبریز اعدام اعدام شدند عضو یک سازمان سیاسی خاصی نبودند، بلکە از اعضاء و هواداران اکثریت احزاب و سازمان‌های کوردستان بودند. آنها کە دارای اهداف و انگیزەهای مشترکی بودند با مرگ سرفرازانە خود بە پیشاهنگان دفاع از حقوق و هویت ملت خود تبدیل شدند. آنها راست‌قامت جان سپردند اما بە زانو درنیامدند و در روح مبارزاتی جنبش سیاسی و ملی ملت خود دمیدند.
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران ضمن اعلام مجدد پشتیبانی خود از نامگذاری ١٢ خرداد بە عنوان روز زندانیان سیاسی کوردستان، با نهایت قدردانی و احترام یاد و خاطرە آن ۵٩ جوان شهید و همە زندانیان سیاسی شهید کوردستان را گرامی می‌دارد.  همچنین گرم‌ترین درودها را نثار زندانیان سیاسی پیشین و کنونی می‌نماید کە سیاەچال‌های جمهوری اسلامی را بە میدان مبارزە و مقاومت علیە این رژیم مبدل نمودەاند.
مرکز همکاری بە همین مناسبت اعلام می‌دارد کە ضروری است  ١٢ خرداد بهانەای باشد برای یادآوری آن وظایفی کە همە ما احزاب و سازمان‌های سیاسی، نهادها و مجامع حقوق بشری و همە جریانات و افراد در هر شرایط و وضعیتی در رابطە با زندانیان سیاسی و خانوادەهای آنها بر عهدە داریم. لازم است همگان در هر مناسبتی در داخل و خارج از کشور صدای زندانیان سیاسی باشیم و با حمایت مستمر خود از آنها، رژیم را آگاه سازیم کە زندانیان سیاسی‌مان از پشتیبانی همە مردم کوردستان برخوردارند و جامعە کوردستان خود را موظف بە پیگیری سرنوشت آنها می‌داند.
تداوم مبارزە و مسئولیت‌پذیری جوانان و احساس مسئولیت در مقابل سرنوشت ملت و میهن کە در هنگامە انقلاب ژینا تابلوی خون‌نگار پرشکوهی را بە نمایش گذاشت، بە همگان یادآور می‌شود کە نە اعدام و نە ترور، نە کشتار جمعی و نە پاک‌سازی، نە زندان و نە شکنجە و نە بیش از چهار دهە سرکوب خونین نتوانستە ارادە مردم کوردستان را در هم شکند، برعکس شکست و درماندگی و حقارت در مقابل ارادە مردم نصیب رژیم شدە است؛ بدون تردید بخشی از این فخر و سرفرازی ناشی از مقاومت زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم است.
درود بر روح شهیدای ١٢ خرداد و همە زندانیان سیاسی اعدام‌شدە!
درود بر زندانیان سیاسی مقاوم و خانوادەهای سرافراز آنها!
درود بر ارادە و مقاومت ملت کورد!
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
١١ خرداد ١۴٠٢ خورشیدی

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

- Advertisement -