بیانیە مرکز همکاری در ارتباط با موج جدید و گستردەی سرکوب و بازداشت‌های خودسرانە در آبدانان ایلام

بیانیە مرکز همکاری در ارتباط با موج جدید و گستردەی سرکوب و بازداشت‌های خودسرانە در آبدانان ایلام
نهادهای امنیتی رژیم در ادامە سرکوب خونین معترضان شهر آبدانان در چند روز گذشتە و بازداشت‌های خودسرانە گستردە، دەهها نفر از ساکنان این شهر را بازداشت و شهر را میلیتاریزە کردەاند.
بعد از جان‌باختن بامشاد سلیمان‌خانی، دانشجوی ٢١ سالە رشتە مکانیک کە در جریان انقلاب زن، زندگی، آزادی چندین بار بازداشت و در بازداشتگاههای رژیم بە شدت مورد شکنجە قرار گرفتە بود، مردم حق‌طلب و معترض آبدانان بعد از ظهر روز پنج شنبە ١١ خردادماە در نقاط مختلف شهر تجمعاتی اعتراضی را برگزار کردند کە با سرکوب خونین نیروهای سرکوبگر رژیم مواجە شدند. در جریان سرکوب این اعتراضات دهها نفر از معترضان کە شماری از آنان خردسال و زیر ١٨ سال بودند هدف شلیک مستقیم نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە و زخمی شدند. همچنین چند تن از آنان بە دلیل اصابت گلولەهای ساچمەای بینایی خود را از دست دادەاند.
نهادهای امنیتی رژیم کە با هدف سرکوب مردم و ممانعت از شروع مجدد اعتراضات مردم آبدانان شمار زیادی از نیروهای خود را از شهرهای اندیمشک و خرم‌آباد بە این شهر انتقال دادەاند، طی چند روز اخیر دەهها نفر را در شهرهای دهلران و آبادان نیز بازداشت کردەاند. همزمان، در دیگر شهرهای کوردستان نیز با احضار و تهدید فعالان سیاسی و مدنی، آنها را ناچار بە امضای غیرقانونی تعهدنامەای با محتوای مبهم حقوقی مبنی بر عدم مشارکت بە هر طریقی در اعتراضات احتمالی آیندە نمودەاند.
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران ضمن محکوم نمودن سرکوب موج جدید اعتراضات و میلیتاریزەکردن شهرها و بازداشت‌ خودسرانە مردم اعلام می‌دارد کە رژیم از طریق پافشاری و تداوم سیاست بگیر و ببند و قتل و قمع و کشتار قادر بە متوقف ساختن جریان حق‌طلبی مردم کوردستان و ایران نیست. انقلاب ژینا کە با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی آغاز شدە، از هر فرصتی برای دستیابی بە این هدف بهرە خواهد جست و مردم کوردستان و ایران با همبستگی و اتحاد فعالیت‌ها و مبارزات خود را تا دستیابی بە پیروزی و سرنگونی جمهوری اسلامی ادامە خواهند داد.
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
١۵ خردادماە ١۴٠٢ خورشیدی

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

- Advertisement -