مرکز همکاری: احزاب کوردستان ایران . عملیات غیر قانونی پلیس آلبانی علیە سازمان مجاهدین خلق را محکوم می‌کنیم

مرکز همکاری: احزاب کوردستان ایران .

عملیات غیر قانونی پلیس آلبانی علیە سازمان مجاهدین خلق را محکوم می‌کنیم

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن عملیات پلیس آلبانی علیە اعضای سازمان مجاهدین خلق از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواست ضمن محکومیت این اقدام غیرقانونی و مغایر کنوانسیون‌های بین‌المللی مانع تکرار مجدد اینگونە اقدامات شوند.

متن بیانیه مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران به شرح زیر است:
مردم مبارز و آزادیخواه ایران و کوردستان!
سازمانهای حقوق بشری و مجامع بین‌المللی؛
طبق اطلاعیە دبیرخانە شورای ملی مقاونت صبح روز سەشنبە، ٣٠ خرداد ماە ١۴٠٢، صدها پلیس کشور آلبانی اقدام بە عملیاتی ناگهانی و گستردە علیە سازمان مجاهدین خلق نمودە و طی آن اعضای این حزب را در کمپ موسوم بە اشرف۳ در منطقه دوروس مورد هجوم قرار دادند.‌ در پی این هجوم و درگیری، یکی از اعضای این سازمان کشتە و شمار زیادی از آنان در اثر ضربات ماموران و استفادە از گاز اشک‌آور و گاز فلفل مصدوم شدند کە حال برخی از آنان وخیم اعلام شدە است. همچنین بخشهایی از اموال ساکنان کمپ تخریب و از بین رفتە است.
این عملیات در حالی است کە سازمان ملل متحد و دولت‌های غربی و در راس آنها ایالات متحدە آمریکا پایبندی خود را در رابطە با تامین امنیت و سلامت ساکنان اعضاء این سازمان ابراز داشتەاند.
ما بە عنوان مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران این عملیات را در راستای منافع و بقای رژیم جمهوری اسلامی در لحظە حساس کنونی و در هنگامە مبارزات مردم حق‌طلب و ملیت‌های تحت ستم ایران علیە این رژیم مرتجع و آن را اقدامی علیە نیروهای آزادی‌خواه در خارج و هم راستا با به کار انداختن ماشین اعدام و قتل‌ عام و دستگاە سرکوب این رژیم در داخل و لشکرکشی بە و تهدید بە حملات موشکی و پهپادی علیە پناهندگان کورد ایرانی در اقلیم کردستان می‌دانیم؛ لذا از جامعە جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواستاریم کە در این بارە سکوت نکردە و ضمن محکومیت قاطع این اقدام غیرقانونی و مغایر کنوانسیون‌های بین‌المللی با فشار بر دولت آلبانی مانع تکرار مجدد اینگونە اقدامات شدە و امنیت اعضای آن سازمان را بر طبق کنواسیون‌های بین‌المللی مرتبط با پناهندگان، اعلامیە جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اروپا تضمین نمایند.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
٣٠ خرداد ماە ١۴٠٢ خورشیدی

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

- Advertisement -