فروردین ۰۶, ۱۳۹۹

نامه‌اى سرگشاده‌ به شاھزاده رضا پهلوی

نامه‌اى سرگشاده‌ به شاھزاده رضا پهلوی جناب آقاى پھلوى، با احترام و ضمن ھمراھى با یک دقیقه سکوت شما به یاد جان باختگان کشور در هنگام تحویل سال، بر همه‌ی آن‌هایی که جانشان را به سبب جنایات رژیم حاکم از دست داده‌اند…