کنگرە ملیتهای ایران فدرال

تظاهرات کنگره ملیتهای ایران فدرال واحد سوئد ​در حمایت از خیزش مردم عرب اهواز برای حق زندگی

تظاهرات کنگره ملیتهای ایران فدرال واحد سوئد  ​در حمایت   از خیزش مردم عرب اهواز برای حق زندگی

تظاهرات کنگره ملیتهای ایران فدرال واحد سوئد ​در حمایت از خیزش مردم عرب اهواز برای حق زندگی روز شنبه 31 ژولای 2021 ، کنگره ملیتهای ایران فدرال واحد سو

ادامە مطلب
کنگرە ملیتهای ایران فدرال

      جبهه متحد بلوچستان ایران با مبارزات  اخیرملت عرب اهواز و بحران بی ابی با انان همراه  هست .

      جبهه متحد بلوچستان ایران با مبارزات  اخیرملت عرب اهواز و بحران بی ابی با انان همراه  هست .

جبهه متحد بلوچستان ایران با مبارزات  اخیرملت عرب اهواز و بحران بی ابی با انان همراه  هست . مردم الاهواز از ثروتمند ترين استان و سرمايه ايران در روزهای

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share