کنگرە ملیتهای ایران فدرال

گزارش جلسه مجازی هیئت کنگره ملیت های ایران فدرال(سوئد)و نماینده مجلس و مسئول روابط خارجی حزب چپ و مسئول دفتر حزب چپ

گزارش جلسه مجازی هیئت کنگره ملیت های ایران فدرال(سوئد)و نماینده مجلس و مسئول روابط خارجی حزب چپ و مسئول دفتر حزب چپ

گزارش جلسه مجازی هیئت کنگره ملیت های ایران فدرال(سوئد)و نماینده مجلس و مسئول روابط خارجی حزب چپ و مسئول دفتر حزب چپ هیئت کنگره شامل خانم جمیله حسنخالی

ادامە مطلب
کنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال شورای دمکراسی خواهان ایران همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانبه مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال  شورای دمکراسی خواهان ایران  همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانبه مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن هشتم مارس ( ۱۷ اسفند) بر آمد شرایطی است که زنان با تأکید بر فردیت خود و حقوق جنسی  به نقد جنسیتی پرداختند که در مناسباتی

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share