فروردین ۰۶, ۱۴۰۰

اطلاعیۀ کنگرۀ ملیت های ایران‌ِ فدرال در خصوصِ حوادثِ اخیرِ ترکمن صحرا 

اطلاعیۀ کنگرۀ ملیت های ایران‌ِ فدرال در خصوصِ حوادثِ اخیرِ ترکمن صحرا تورکمنِ صحرا، پس ازسرکوبِ سنگینِ سال های اولِ استقرارنظام جنایتکارِ ولایت فقیه، شدیداً ازتبعیض، تحقیر وجنایات گستردۀ این رژیم ایدئولوژیک تامیت گرا وارتجاعی رنج می برد. مردم تورکمن، ازهمان آغازِاستقرارِنظام…