کنگرە ملیتهای ایران فدرال

«سند جامع» همکاری‌های ایران و چین در جهت استمرار نظام فاسد جمهوری اسلامی وعلیه مردم ایران است!

«سند جامع» همکاری‌های ایران و چین در جهت استمرار نظام فاسد جمهوری اسلامی وعلیه مردم ایران است!

«سند جامع» همکاری‌های ایران و چین در جهت استمرار نظام فاسد جمهوری اسلامی وعلیه مردم ایران است! تاریخ ایران مملو از قراردادهای خفت باری است که توسط حکو

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share