کنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیه مشترک سه ائتلاف در اپوزیسیون در پشیبانی از مطالبات وجنبشش اعتراضی معلمان وفرهنگیان

اطلاعیه مشترک سه ائتلاف در اپوزیسیون در پشیبانی از مطالبات وجنبشش اعتراضی معلمان وفرهنگیان

تحقق مطالبات معلمان و فرهنگیان در گرو همبستگی و پشتیبانی ملی وبین المللی است اطلاعیه مشترک سه ائتلاف در اپوزیسیون در پشیبانی از مطالبات وجنبشش اعتراضی

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share