کنگرە ملیتهای ایران فدرال

اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر گرامی باد! علیه جمهوری اسلامی ، برای آزادی و برابری

اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر گرامی باد! علیه جمهوری اسلامی ، برای آزادی و برابری

اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر گرامی باد! علیه جمهوری اسلامی ، برای آزادی و برابری کارگران ، زحمتکشان ، مزد و حقوق بگیران و مردم آزادیخواه ا

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share