بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرالگزارش و تحلیل

اطلاعیه: درباره دستگیری تعدادی از ‌پیشمرگ‌‌های حزب کومله کوردستان ایران

اطلاعیه: درباره دستگیری تعدادی از ‌پیشمرگ‌‌های حزب کومله کوردستان ایران

اطلاعیه: درباره دستگیری تعدادی از ‌پیشمرگ‌‌های حزب کومله كوردستان ایران در اوایل مرداد ماه تعدادی از پیشمرگان حزب کومله كوردستانایران، که جهت انجام کا

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share