بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

کشتار در خیابانها و بمباران در کردستان، پاسخ حکومت اسلامی به مردم ایران

کشتار در خیابانها و بمباران در کردستان، پاسخ حکومت اسلامی به مردم ایران

کشتار در خیابانها و بمباران در کردستان، پاسخ حکومت اسلامی به مردم ایران در شرائطی که نزدیک به دو هفته است که خیابان‌های شهرهای ایران در تسخیر مردم است

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیە مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران در مورد یورش موشکی و پھپادی جمھوری اسلامی بە اردوگاە و مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران مردم مبارز و آزادیخواە ایران و کردستان!

اطلاعیە مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران در مورد یورش موشکی و پھپادی جمھوری اسلامی بە اردوگاە و مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران  مردم مبارز و آزادیخواە ایران و کردستان!

  اطلاعیە مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران در مورد یورش موشکی و پھپادی جمھوری اسلامی بە اردوگاە و مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران مردم مبارز و آزا

ادامە مطلب
کنگرە ملیتهای ایران فدرال

بیانیە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران دربارە: خیزش کنونی مردم ایران و ضرورت همگرایی وسیع و عمل احزاب و جریانات سیاسی

بیانیە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران دربارە: خیزش کنونی مردم ایران و ضرورت همگرایی وسیع و عمل احزاب و جریانات سیاسی

بیانیە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران دربارە: خیزش کنونی مردم ایران و ضرورت همگرایی وسیع و عمل احزاب و جریانات سیاسی مردم مبارز و کنشگران سراسر ایران

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

پشتیبانی سه ائتلاف ازاعلام اعتصاب عمومی مرکز ھمکاری احزاب کُردستان علیه خشونت و کشتار بر زنان توسط رژیم فاسد جمهوری اسلامی ایران

پشتیبانی سه ائتلاف ازاعلام اعتصاب عمومی مرکز ھمکاری احزاب کُردستان علیه خشونت و کشتار بر زنان توسط رژیم فاسد جمهوری اسلامی ایران

  پشتیبانی سه ائتلاف ازاعلام اعتصاب عمومی مرکز ھمکاری احزاب کُردستان علیه خشونت و کشتار بر زنان توسط رژیم فاسد جمهوری اسلامی ایران قتل ژینا ( مهسا) ام

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share