مقالات

کدام روزِکوروش کبیر؟ نوشته شد درشنبه۶ آبان۱۳۹۶، بیست وهشتم، اکتبر2017: - /- بازنگری درچهارشنبه۱۲تیر۱۳۹۸، سوم ژوئیۀ 2019: - آخرین نگاه درجمعه پنجم آبان

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیه  مرکز همکاری احزاب کردستان در رابطه با وضعیت حساس مهاباد و شهرهای کردستان

اطلاعیه  مرکز همکاری احزاب کردستان در رابطه با وضعیت حساس مهاباد و شهرهای کردستان

اطلاعیه  مرکز همکاری احزاب کردستان در رابطه با وضعیت حساس مهاباد و شهرهای کردستان هم میهنان مبارز احزاب و سازمانهای سیاسی ایران و کردستان سازمانهای بی

ادامە مطلب
کنگرە ملیتهای ایران فدرال

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز را محکوم میکنیم

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز را محکوم میکنیم

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز را محکوم میکنیم مرکز همکاری احزاب کردستان ایران با انتشار بیانیەای حمله تروریست

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال .همبستگی و برابری برای ازادی در ایران .شورای دموکراسی خواهان درمورد چهلم نیکا شاکرمی

اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال .همبستگی و برابری برای ازادی در ایران .شورای دموکراسی خواهان درمورد چهلم نیکا شاکرمی

ھموطنان آزاده ٤١ روز از آغاز انقلاب شما با شعار فراگیر"زن"، "زندگی"، "آزادی" که مورد حمایت زنان سرتاسر ایران و جھان قرار گرفت،میگذرد۔&n

ادامە مطلب
کنگرە ملیتهای ایران فدرال

پشتیبانی مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از فراخوان گردهمایی شنبە ٢٢ اکتبر در برلن و درخواست اعتصاب و اعتراض عمومی سراسری

پشتیبانی مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از فراخوان گردهمایی شنبە ٢٢ اکتبر در برلن و درخواست اعتصاب و اعتراض عمومی سراسری

پشتیبانی مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از فراخوان گردهمایی شنبە ٢٢ اکتبر در برلن و درخواست اعتصاب و اعتراض عمومی سراسری  مردم مبارز ایران!  ایرانیان

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share