بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

مرکز همکاری احزاب کردستان: ارتباط ما با حملات پهپادی علیە جمهوری اسلامی اصل و اساس ندارد

مرکز همکاری احزاب کردستان: ارتباط ما با حملات پهپادی علیە جمهوری اسلامی اصل و اساس ندارد

مرکز همکاری احزاب کردستان: ارتباط ما با حملات پهپادی علیە جمهوری اسلامی اصل و اساس ندارد طی چند روز اخیر و متعاقب حملەی پهپادی بە چند مرکز نظامی رژیم

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share